Danes je 18.5.2024

Input:

Pravilnik o delovnem času pri delodajalcu javnega sektorja, ki ni državni organ oziroma uprava samoupravne lokalne skupnosti

11.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 20 minut

13.1.5 Pravilnik o delovnem času pri delodajalcu javnega sektorja, ki ni državni organ oziroma uprava samoupravne lokalne skupnosti

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v Wordu.

Pravilnik o delovnem času pri delodajalcu javnega sektorja, ki ni državni organ oziroma uprava samoupravne lokalne skupnosti

Akt delodajalca, ki ureja poslovni čas, uradne ure in delovni čas, ne sodi med obvezne splošne akte delodajalca. Če pa se delodajalec odloči, da bo tak akt sprejel oziroma izdal, ga sprejme oziroma izda po postopku, ki ga določa 10. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23).

______________________________

Vzorec

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23) in _______________ člena Zakona ________________ (navesti morebitni področni zakon, ki pooblašča direktorja delodajalca za sprejem internih aktov delodajalca) je direktor/ica _______________ javne agencije, javnega sklada, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, druge osebe javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (navesti ustrezno) _______________, sprejel/a naslednji*opomba 1

*opomba 1: Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora delodajalec na podlagi 10. člena ZDR-1 pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu.

P R A V I L N I K

o delovnem času v _______________ (navesti ime delodajalca)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se ureja:

– delovni čas,

– poslovni čas,

– uradne ure,

– evidentiranje prisotnost na delu in odsotnost z dela,

– vodenje evidence o izrabi delovnega časa in

– druga vprašanja v zvezi z delovnim časom v/na _______________ (navesti ime delodajalca).

2. člen

(uporaba izrazov v pravilniku)

V pravilniku uporabljena izraza javni uslužbenec in direktor, zapisana v moški spolni slovnični obliki, se uporabljata nevtralno za moške in ženske.

II. DELOVNI ČAS

3. člen

(delovni čas)

Delovni čas je efektivni delovni čas, čas dnevnega odmora med delom in čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. *opomba 2

*opomba 2: Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem zaposleni dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

4. člen

(polni delovni čas)

Polni delovni čas je 40 ur na teden. *opomba 3

*opomba 3: Pod pogoji, ki jih določa 143. člen ZDR-1, se lahko:

- kot polni delovni čas določi delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden,

- določi za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur na teden.

5. člen*opomba 4

(razporeditev polnega delovnega časa)

Začetek delovnega časa je med _______________ in _______________ uro, konec delovnega časa pa med _______________ in _______________uro.

ALI

Začetek delovnega časa je ob _______________ uri, konec delovnega časa pa ob _______________ uri.

ALI…

*opomba 4: Začetek in konec delovnega časa sta lahko premakljiva, lahko sta ob določeni uri, lahko je premakljiv samo začetek ali samo konec ali začetek in konec, razporeditev delovnega časa je v različnih dnevih v tednu lahko različna, razporeditev delovnega časa, ki jo določa ta člen lahko velja za vse zaposlene in če ne, je treba navesti za katere zaposlene ne velja.

Razporeditev delovnega časa je pri delodajalcih lahko različna, zato je zapis tega člena odvisen od dejanske razporeditve delovnega časa pri delodajalcu.

6. člen

(obvezna prisotnost na delu)

Čas obvezne prisotnosti na delu je od ponedeljka do petka od _______________ do ______________.*opomba 5

*opomba 5: Navesti ali velja za vse zaposlene in če ne, je treba navesti za katere zaposlene ne velja in kako je z njihovo obvezno prisotnostjo na delu.

7. člen

(drugačna razporeditev delovnega