Danes je 22.9.2023

Input:

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času za javnih uslužbencev, ki niso zaposleni v državnih organih

6.6.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

13.1.5 Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času za javnih uslužbencev, ki niso zaposleni v državnih organih

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v wordu.

Na podlagi 12. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 40/06), 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS *opomba 1) in _______________ člena Zakona ________________ (navesti morebitni področni zakon, ki pooblašča direktorja delodajalca za sprejem internih aktov delodajalca) je direktor _______________ javne agencije, javnega sklada, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, druge osebe javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (navesti ustrezno) _______________, po predhodnem mnenju sindikata, dne _______________ sprejel naslednji

*opomba 1: V Uradnem listu, št. 50/23 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki je začel veljati 20. 5. 2023, uporabljati pa s bo začel 20. 11. 2023. ZEPDSV-A.

Ta pravilnik se z novostmi, ki jih prinaša ZEPDSV-A, dopolni oziroma uskladi z dnem 20. 11. 2023, ko se bo začel uporabljati ZEPDSV-A.

P R A V I L N I K

o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v _______________ (navesti ime delodajalca)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se v _______________ (navesti ime delodajalca) ureja:

- poslovni čas,

- uradne ure,

- delovni čas,

- prisotnost na delu in odsotnost z dela.

2. člen

(uporaba izrazov v pravilniku)

V pravilniku uporabljeni izrazi delavec, direktor, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljajo nevtralno za moške in ženske.

3. člen

(uporaba drugih predpisov)

Vprašanja v zvezi s poslovnim časom, uradnimi urami, delovnim časom in prisotnostjo na delu ter odsotnostjo z dela, ki niso urejena s tem pravilnikom, ureja zakon in drugi predpisi.

II. POSLOVNI ČAS

4. člen

(poslovni čas)

Poslovni čas _______________ (navesti ime delodajalca) je:

- od ponedeljka do petka od _______________ do _______________ ure,

- ob ponedeljkih, sredah in petkih od _______________ do _______________, ob torkih in četrtkih pa od _______________ do _______________,

- _______________,

- _______________,

- _______________...

III. URADNE URE

5. člen

(uradne ure)

_______________ (navesti ime delodajalca) ima uradne ure