Danes je 24.5.2024

Input:

Pravilnik o računovodstvu (računovodenju) določenega uporabnika

29.5.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

12.1 Pravilnik o računovodstvu (računovodenju) določenega uporabnika

Evgenija Javornik

Javni zavod – pravna oseba vodi poslovne knjige v skladu z zakonom o računovodstvu, zakonom o javnih financah in ustreznimi podzakonskimi predpisi, izdanimi na njuni podlagi ter slovenskimi računovodskimi standardi. Javni zavod – določeni uporabniki imajo interni akt (Pravilnik o računovodstvu), s katerim podrobneje uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje.

Poleg določil pravilnika o računovodstvu se pri vodenju poslovnih knjig in poslovnih procesov upoštevajo določila sledečih predpisov in njihovih dopolnil, ki veljajo za računovodenje v javnem sektorju, in sicer:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02-1253; odslej ZR),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10; odslej pravilnik o razčlenjevanju in merjenju),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09 in 58/10 s spremembami; odslej pravilnik o EKN),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15; odslej pravilnik o stopnjah odpisa),

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu in kapitalskih naložb (Uradni list RS 117/02 in 134/03; odslej pravilnik o usklajevanju),

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila