Danes je 24.7.2024

Input:

Pravilnik o zaščiti prijaviteljev (vzorec)

19.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 21 minut

4.1.25 Pravilnik o zaščiti prijaviteljev (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Opomba

Z uvajanjem pravilnikov v prakso je sedaj KPK sprejela stališče, da mora biti zaupnik, ki ga ta pravilnik sicer ureja, tudi poimensko naveden, kar je upoštevano v vzorcu.

Prenesite vzorec v Wordu.

Na podlagi štirinajstega odstavka 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (Ur. l. RS, št. 16/2023, v nadaljevanju: ZZPri) in ___________ [vstavite še npr. določbo zakona, statuta itd., na podlagi katere je zavezanec oz. njegov zastopnik pristojen sprejemati notranje akte] je ___________, ___________ [vstavite naziv in sedež] (v nadaljevanju: družba / javni zavod / itd. [ustrezno prilagodite, v nadaljevanju tega vzorca bo primeroma uporabljen izraz ?družba?, ki pa ga je treba nadomestiti, če je to ustrezno]), ki ga/jo zastopa _________________, kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev dne ________ sprejel/a naslednji

PRAVILNIK O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

UVODNE DOLOČBE

1.člen (Namen)

Namen tega Pravilnika o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju: Pravilnik) je vzpostaviti notranjo pot za prijavo kršitev veljavnih predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo kršitev (v nadaljevanju: prijavitelji).

V tem Pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot so opredeljeni v Zakonu o zaščiti prijaviteljev ter ostalih veljavnih predpisih.

2.člen (Uporaba)

Ta Pravilnik se uporablja za vse prijavitelje posameznike – fizične osebe, ki prijavijo kršitve veljavnih predpisov, povezane s poslovanjem družbe, ki so jih zaznali v delovnem okolju, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prijaviteljev.

Do zaščite po tem Pravilniku je upravičen prijavitelj, ki je podal prijavo, če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvi ob prijavi resnične. Do zaščite po tem Pravilniku je upravičen tudi prijavitelj, ki je prijavo podal anonimno, pa je bila kasneje razkrita njegova identiteta.

Prijavitelj ni upravičen do zaščite po tem Pravilniku, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve.

Do zaščite po tem Pravilniku so upravičeni tudi posredniki in povezane osebe, če je verjetno, da so bili ali bi lahko bili zaradi povezanosti s prijaviteljem zoper njih uvedeni povračilni ukrepi.

SPLOŠNE DOLOČBE

3.člen (Obveznosti družbe)

Družba zagotavlja notranjo pot za prijavo in zaščito prijaviteljev na način, da:

  • - opredeli način in postopek sprejema notranjih prijav ter njihove obravnave v tem Pravilniku na način, ki omogoča popolnost, celovitost in zaupnost informacij ter nepooblaščenim osebam prepreči dostop do vsebine prijav, podatkov o prijavitelju in o osebah, ki jih prijava zadeva,
  • - zagotavlja zaščito prijaviteljev in ne izvaja povračilnih ukrepov,
  • - zagotovi oz. omogoči sprejetje in izvajanje vseh ustreznih ukrepov za odpravo morebitnih ugotovljenih kršitev,
  • - spodbuja posameznike, da morebitne kršitve ali sume kršitev sporočijo po notranji poti za prijavo, saj bo na ta način mogoče prijave učinkovito obravnavati ter napake in kršitve hitro odpraviti,
  • - opredeli informiranje posameznikov v delovnem okolju družbe o notranji poti za prijavo, tem Pravilniku ter o postopkih za zunanjo prijavo.

V družbi je prepovedano vsakršno ravnanje ali opustitev, katerega namen bi bil preprečitev prijave kršitve ter vsako ravnanje (vključno z povračilnimi ukrepi) ali opustitev, ki bi bilo v nasprotju s tem Pravilnikom oz. veljavnimi predpisi.

4.člen (Varovanje identitete prijavitelja in zaupnost podatkov v zvezi s prijavo)

Nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja. Enako velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Izjema je razkritje zaupniku in organu za zunanjo prijavo ter kadar takšno razkritje potrebno v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prijaviteljev.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku, nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države.

Družba - delodajalec ne sme ugotavljati identitete prijavitelja.

Glede dokumentov in drugega gradiva v zvezi s prijavo, se vse do konca