Danes je 20.4.2024

Input:

Predstavitev prihodkov društev po enotnem kontnem načrtu za društva

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

4.6.8.3 Predstavitev prihodkov društev po enotnem kontnem načrtu za društva

Katja Rakar

Kristinka Vuković

Društvo, ki vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva, zagotovi v njih najmanj konte, ki so potrebni za letno izkazovanje premoženjsko finančnega poslovanja v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Konte določi na podlagi predpisanega Enotnega kontnega okvira v skladu s svojimi potrebami.

Društvo izkazuje prihodke po načelu nastanka poslovnega dogodka in jih razčlenjuje po kontnem načrtu na prihodke iz dejavnosti, na prihodke od financiranja in na druge prihodke ter usredstvene lastne proizvode in storitve.

Prihodki od dejavnosti

V poslovnih knjigah

Na kontih skupine 76 se izkazujejo prihodki od dejavnosti.

Razvrščanje prihodkov od dejavnosti

Prihodki iz