Danes je 20.4.2024

Input:

Predstavitev stroškov in odhodkov društev po kontnem načrtu za društva

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.6.8.2 Predstavitev stroškov in odhodkov društev po kontnem načrtu za društva

Katja Rakar

Kristinka Vuković

Društvo, ki vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva, zagotovi v njih najmanj konte, ki so potrebni za letno izkazovanje premoženjsko finančnega poslovanja v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Konte določi na podlagi predpisanega Enotnega kontnega okvira.

Stroški in odhodki društev

Društvo izkazuje odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka in jih razčlenjuje po kontnem načrtu na predvidene vrste odhodkov, ki so stroški porabljenega materiala in prodanega blaga ter proizvodov, stroški storitev, stroški dela, dotacije drugim pravnim osebam, amortizacija, prevrednotovalni poslovni odhodki, drugi odhodki iz dejavnosti, finančni odhodki in drugi odhodki.

Stroški materiala, blaga in proizvodov

V poslovnih knjigah

V skupini 40 se izkazujejo stroški materiala:

  • stroški materiala (to so stroški materiala, ki je bil porabljen pri opravljanju storitev in proizvajanju proizvodov in stroški nadomestnih delov ter materiala za vzdrževanje),

  • stroški porabljene embalaže,

  • odpisi drobnega inventarja, ki se vodi v okviru zalog materiala (to so stroški drobnega inventarja, ki ima dobo koristnosti krajšo od enega leta, in tudi stroški drobnega inventarja, ki ima dobo koristnosti daljšo od enega leta, vendar je njegova vrednost pod 500 evri),

  • stroški energije,

  • stroški za nakup strokovne literature,

  • stroški pisarniškega materiala in podobni stroški ter

  • drugi stroški materiala.

V poslovnih knjigah

V skupini 70 pa se izkazujejo poslovni odhodki, povezani z zalogami:

  • vrednost prodanih poslovnih