Danes je 14.6.2024

Input:

Premoščanje likvidnostnih težav PU

14.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.4.7.3 Premoščanje likvidnostnih težav PU

Gordana Gliha

Likvidnostne težave proračunskega uporabnika se pojavijo v primeru neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov izvrševanja njegovega finančnega načrta. V takšnem primeru ima proračunski uporabnik možnost pridobivanja likvidnostnih virov znotraj sistema enotnega zakladniškega računa. Ti viri so za proračunske uporabnike zelo ugodni.

Posojilo je prenos denarnih sredstev z zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna z namenom financiranja njegovega primanjkljaja denarnih sredstev, pri čemer se imetnik podračuna zavezuje, da bo po določenem času vrnil enak znesek denarnih sredstev, povečan za dogovorjene obresti. Do posojil pri upravljavcu sredstev sistema EZR je upravičen imetnik podračuna, ki je vključen v posamezni sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR.

Posojilo se lahko obravnava kot: likvidnostno, kadar gre za ročnost posojila v okviru koledarskega leta, ali kratkoročno, kadar gre za ročnost posojila do enega leta in vračilom v naslednjem koledarskem letu ali kot dolgoročno, kadar je ročnost daljša od enega leta.

Posojilo lahko upravljavec sredstev sistema EZR odobri, če ima ustrezno strukturo vlog. Upravljavec sredstev sistema EZR lahko odobri posojilo tudi iz denarnih sredstev na podračunih, pri čemer mora upoštevati načeli varnosti in likvidnosti. Posojilo lahko pridobi le imetnik podračuna, katerega zadolžitev je v okviru omejitev, ki jih določajo predpisi.

Imetnik podračuna mora pred zadolžitvijo upravljavcu sredstev sistema EZR predložiti finančni načrt ter pripraviti in predložiti napovedi ter preglede izvršenih denarnih tokov v obliki, rokih in na način, kot jih določi upravljavec sredstev sistema EZR. S poslom o zadolžitvi se