Danes je 13.7.2024

Input:

Premoženjska bilanca 2023

28.11.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 78 minut

5.5 Premoženjska bilanca 2023

Gordana Gliha

Novosti pri premoženjski bilanci 2023 so označene z grafičnim znakom Opozorilo (!)

Podlaga za sestavo premoženjskih bilanc so bilance stanja, sestavljene v skladu z določbami pravilnika, ki določa sestavljanje letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in podatki iz poslovnih knjig. Za pripravo premoženjske bilance so potrebni bolj analitični podatki, zato je potrebo pri poročanju izhajati tudi iz poslovnih knjig.

Zavezanci

Zavezanci za oddajo premoženjske bilance so vsi proračunski uporabniki, ki so zadnji dan koledarskega leta vpisani v register proračunskih uporabnikov. Izjema od navedenega so:

  • - V pripravi je sprememba Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, ki bo opredeljevala, da skupne občinske uprave delujejo v obliki stroškovnih mest. To pomeni, da ne bodo več vpisane v register proračunskih uporabnikov in bo njihovo poročanje zajeto v poročila sedežne občine. .
  • - Upravne enote predložijo zgolj zbirno premoženjsko bilanco neposrednega uporabnika proračuna.
  • - Novi državni organi, ki se ustanovijo po sprejetju proračuna, zato se lahko vključijo v proračun kot neposredni uporabnik šele z novim proračunom ali rebalansom proračuna. Do takrat se delovanje novoustanovljenega državnega organa financira iz finančnega načrta neposrednega uporabnika, ki je predlagal njegovo ustanovitev.

Proračunski uporabniki v postopku likvidacije (primer javni zavodi v likvidaciji) so prav tako dolžni, da na zadnji dan leta pripravijo in oddajo premoženjsko bilanco, saj je potrebno tudi ta del premoženja npr. kot je dobroimetje na podračunu, vključiti v konsolidacijo.

Vnos premoženjske bilance poteka preko več obrazcev. Prvi obrazec Osnovni podatki služi identifikaciji zavezanca. Tako se v njem določi Šifro proračunskega uporabnika, naziv, davčno številko, matično številko, oznako SKIS, šifro proračuna, naziv proračuna, predstojnika in osebo odgovorno za pripravo podatkov premoženjske bilance. Vnos predstojnika in osebe odgovorne za sestavljanje bilance ni enak, saj običajno predstojnik ni pristojen za vnos podatkov premoženjske bilance, temveč je to računovodja. Zaradi morebitne komunikacije glede na poročanje se v aplikacijo vnesejo tudi elektronski naslovi in telefonski kontakti. Pri vnosu slednjega je priporočljiva previdnost, in sicer, da je telefonska številka in e-naslov pravilno vnesen, v nasprotnem primeru namreč morebitna komunikacija z zavezanci ni možna.

Pri vnosu podatkov (uradni e-naslov proračunskega uporabnika) se ugotavlja, da zavezanci teh podatkov ne osvežujejo v registru proračunskih uporabnikov kot to opredeljuje Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Ta opredeljuje, da je potrebno najpozneje v petih delovnih dneh od spremembe podatke posredovati v register proračunskih uporabnikov.

Za konsolidacijo podatkov premoženjskih bilanc proračunski uporabniki analitične podatke zagotovijo z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov v pomožne obrazce za izračun:

  • - obrazec BB (podatki bilance stanja, bruto bilance in poslovnih knjig),
  • - obrazec Partnerji (odprte terjatve in obveznosti do vseh posameznih proračunskih uporabnikov ne glede na pripadnost proračunu).

Na podlagi analitičnih podatkov teh obrazcev se v spletni aplikaciji AJPES izračunajo podatki premoženjske bilance posrednega in neposrednega uporabnika proračuna.

Obrazec BB je podoben bruto bilanci, saj je na posameznih kontih členitev posamezne skupine kontov zelo podrobna. Kumulativna razčlenitev aktive in pasive tega obrazca ustreza kumulativni vsoti aktive in pasive bilance stanja. Pravilnik zato opredeljuje, da je bilančna vsota obrazca BB enaka bilančni vsoti bilance stanja na zadnji dan koledarskega leta. Izjema od navedenega so lahko zgolj proračunski uporabniki v postopku likvidacije, ker ti letno poročilo oddajo zgolj za leto začetka likvidacijskega postopka.

Dostop do podatkov preteklega poročanja za namen priprave premoženjske bilance je omogočen na spletnem portalu AJPES v razdelku Moja stran/Pregled predloženih podatkov. Znotraj tega pregleda se lahko dostopa do vseh poročil, ki so bila oddana v zadnjih treh letih oz. zadnjih treh oddajah preko spletnega portala AJPES (tj. PB, SFR, letna poročila, …).

Roki za oddajo

Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo podatke do 30. marca. Skupna premoženjska bilanca občine se pripravi do 30. aprila .

Neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna pripravijo podatke do 30. aprila.

Vnos in oddaja podatkov za namen premoženjske bilance poteka preko spletnega portala AJPES.

Aplikacija za vnos podatkov je praviloma na voljo v drugi polovici meseca februarja tekočega leta. To pomeni, da je sočasna oddaja letnih poročil in podatkov premoženjske bilance možna. V primeru, da je ob pripravi skupne premoženjske bilance države ali občine ugotovljeno, da prihaja do napak v pobotu ima ministrstvo, pristojno za finance, možnost, da prek spletne aplikacije AJPES v postopku priprave premoženjske bilance pozove proračunskega uporabnika, da poročanje za namen pobota ustrezno dopolni.

Pregled poročanja za posamezno skupino kontov obrazca BB in Partnerji

Za potrebe pobota je potrebno v poslovnih knjigah zagotoviti ločeno izkazovanje terjatev in obveznosti do proračunskih uporabnikov v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o EKN). Navedeno pomeni, da je potrebno na določenih skupinah kontov zagotoviti ločeno izkazovanje odprtih postavk do uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

V premoženjskih bilancah proračunskih uporabnikov se ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov glede na pripadnost proračunu oziroma do drugih proračunov.

Dolgoročne obveznosti in dolgoročne terjatve se za potrebe priprave premoženjske bilance ne prenašajo med kratkoročne obveznosti oziroma med kratkoročne terjatve.

Poročanje v bilanci stanja in obrazcu BB so enaki kontih skupin, in sicer: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 18, 19, 28, 29, 3, 90, 91, 92, 93, 94, 98 in izven-bilančne kategorije. Na navedenih skupinah kontov do odstopanja lahko prihaja zgolj zaradi zaokroževanja, saj se podatki v bilanco stanja vnašajo brez centov, v obrazec BB pa v centih. Razlike v poročanju med bilanco stanja in obrazcem BB so:

  • - v bilanci stanja se tisti del dolg. terjatev ali obveznosti, ki zapade v plačilo v naslednjem letu poročajo kot krat. terjatve ali obveznosti in
  • - v bilanci stanja se dobroimetje na podračunu odprtem pri UJP izkaže na kontu 11, v obrazcu BB pa zaradi konsolidacije na kontih skupine 14d.

Konti skupine 06 - dolgoročne finančne naložbe: izkazujejo se naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb. V tej skupini se izkazujejo tudi naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb. Znotraj te skupine kontov je potrebno zagotoviti ločeno izkazovanje naložb v namensko premoženje javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

V obrazcu BB je navedena skupina kontov razčlenjena na:

Skupina kontov/ kotno Naziv AOP Oznaka AOP 
06  DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011  007  
060+061+069v  - Naložbe v delnice v državi in tujini  008  
062+063+069w  - Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini  009  
065+069x  - Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno  010  
066+067+069y  - Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava  011  

Zakon o javnih financah določa, da javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina, ne smejo odplačno pridobivati kapitalskih naložb. Hkrati Uredba o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah določa, da se vse delnice, ki se v delniških knjigah glasijo na zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, preknjižijo na pravno osebo Republiko Slovenijo, prepis se izvede preko delniških knjig.

Pri izpolnjevanju AOP 008 se vnese opisno obrazložitev, s kakšnimi naložbami v delnice v državi in v tujini razpolaga PU, tj. navede se konkretne navedbe delnic oziroma konkretne delniške družbe skupaj z zneskom.

Pri izpolnjevanju AOP 009 (konto 062+063+069w) se izkazujejo druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini (npr. naložbe v d.o.o). Zakon o javnih financah določa, da javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina, ne smejo odplačno pridobivati kapitalskih naložb. Zaradi navedenega PU vnese opisno obrazložitev, s kakšnimi dolgoročnimi kapitalskimi naložbami v državi in v tujini razpolaga (navede se konkretne navedbe drugih dolgoročnih kapitalskih naložb v državi in tujini oziroma konkretne navedbe naložb v d.o.o. skupaj z zneskom).

Vnos skupine 066+067+069y - AOP 011 se prenese v obrazec Partnerji, kjer je potrebno podatek analitično razporediti po partnerjih. V primeru, da PU v PB izkaže terjatev na podskupini kontov 066 ali 067 do drugega proračunskega uporabnika, je potrebno, da nasprotni proračunski uporabnik nasprotno obveznost izkaže na skupini kontov 94. Pravilnik EKN namreč določa, da je potrebno zagotoviti ločeno izkazovanje naložb v namensko premoženje javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, za katere se sestavlja premoženjsko bilanco države oziroma občine.

Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti: izkazujejo se dolgoročna posojila v državi in v tujino, dana na podlagi posojilnih pogodb, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dolgoročno dani depoziti. Med dolgoročnimi posojili se izkazuje tudi tisti del posojil, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Znotraj te skupine kontov je potrebno zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročno danih posojil in depozitov danih uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

Skupina kontov/ kotno Naziv AOP Oznaka AOP 
07  DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013+014+015  012  
070+071+079v  - Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb  013  
072+073+079w  - Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev  014  
074+075+079x  - Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila  015  

V primeru, da proračunski uporabnik izkaže terjatev iz naslova posojilne pogodbe na skupini kontov 07 do drugega proračunskega uporabnika (tj. v obrazcu Partnerji), je potrebno, da nasprotni PU nasprotno obveznost iz naslova prejetega kredita izkaže na podskupini kontov 960x (tj. v obrazcu Partnerji). Javni skladi lahko skladno z Zakonom o javnih skladih izvajajo posle povezane s kreditiranjem, kar pomeni, da lahko javni sklad dodeli kredit tudi proračunskemu uporabniku (npr. občini), zato je potrebno ta del vključiti v pobot (npr. dana posojila EKO sklada občinam, dana posojila Stanovanjskega sklada, in podobno). V pobot se vključi tako glavnico kot tudi obresti. Obresti se izkazujejo glede na ročnost obveznosti. Javni zavodi niso finančne institucije, zato posojil ne morejo dajati in te skupine kontov ne morejo uporabljati. Aplikacija na posameznih skupinah kontov zahteva vnos pojasnil, kjer se pojasni oblika dolgoročne naložbe. Pravilnik PB določa, da se dolgoročne obveznosti in dolgoročne terjatve za potrebe priprave PB ne prenašajo na kratkoročne obveznosti oziroma na kratkoročne terjatve.

Naložba prostih denarnih sredstev v dolgoročne državne vrednostne papirje se poroča na kontu 072+073+079w- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev, AOP 014, naložbe prostih denarnih sredstev v kratkoročne državne vrednostne papirje pa na kontu 14y - Kratkoročna posojila, 14 dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN. Ker je izdajatelj teh vrednostih papirjev RS, se v obrazcu Partnerji navedeno vključi v pobot, in sicer se za partnerja pri navedenih skupinah kontov v obrazcu Partnerji izbere partnerja s šifro PU 10995, tj. državni proračun. Morebitne obresti iz vrednostih papirjev se v pobot vključi preko konta 14yod - Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN, AOP 038 oziroma preko konta 14yo- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN.

V primeru dolgoročnih vlog pri Upravljavcu sredstev sistema EZR države se te poročajo pod konti 074+075+079x - Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila, AOP 015. Podatki vezani na posle z Upravljavcem sredstev sistema EZR države se vpisujejo na podlagi usklajenih podatkov, kjer usklajevanje poteka preko aplikacije EZRLKV. Potrditev IOP obrazca se posledično odraža tudi pri poročanju, zato do razhajanj ne more priti.

Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja: izkazujejo se dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Med dolgoročnimi terjatvami se izkazuje tudi tisti del terjatev, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Znotraj te skupine kontov je potrebno zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

Skupina kontov/ kotno Naziv AOP Oznaka AOP 
08  DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020  016  
080+081+089v  - Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini  017  
084+089w  - Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva  018  
085+089x  - Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja  019  
086+089y  - Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema  020  

V primeru sredstev ERAZMUS za katera ima PU pogodbo sklenejo z Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sodi v pobot. Dolg. pogodbo se v pobot doda preko konta 08 oziroma podkonta 085+089x - Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja, AOP 019, pri čemer se v obrazcu Partnerji na tej skupini kontov izbere partnerja s šifro PU 69639. Pri navedenem se del terjatev, ki bo v plačilo zapadel v naslednjem letu, ne prenaša na konte 14q, kot to velja za bilanco stanja, temveč se pobot v celoti izvede preko dolg. terjatev. V primeru, da ima PU za sredstva EZRAMUS sredstva kratkoročno pogodbo, potem se pobot izvede preko kontov skupine 14q, kjer se v obrazcu Partnerji izbere partnerja s šifro PU 69639 - Centrer RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja .

Prejeta varščina za oddajo poslovnega prostora ima značaj dolgoročnih obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 97). V primeru, da je najemnik proračunski uporabnik, se prejeta varščina vključi v pobot v obrazcu Partnerji na kontih skupine 971z kot druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja, AOP 109.

V dodatnih obrazložitvah je potrebno nevesti kaj posamezen znesek konkretno predstavlja, na podlagi česa je bila kategorija pridobljena in opredelitev nasprotnega partnerja.

Konti skupine 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje: izkazujejo se terjatve za sredstva, ki jih je drugi uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.

Skupina kontov/ kotno Naziv AOP Oznaka AOP 
09  TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025  021  
090x+091x  - Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna  022