Danes je 23.7.2024

Input:

Prihodki (SRS 15 - 2019) - pripoznavanje

8.10.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

4.6.5.3 Prihodki (SRS 15 – 2019) – pripoznavanje

Fenja Borštnar

Prihodki določenih uporabnikov se razčlenjujejo v skladu z določbami Zakona o računovodstvu (ZR) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter računovodskimi standardi.

ZR določa, da se prihodki uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Ne glede na to, se za uporabnike EKN, ki pridobivajo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in drugih neproračunskih virov, določi, da se prihodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi.

Pripoznavanje prihodkov določenega uporabnika podrobneje določa Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega (pravilnik, glejte 5842/2003 Ur.l.RS). Prihodki se pripoznavajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

- poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal ter

- je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. Tudi če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način (pobot oziroma kompenzacija in poplačilo v stvareh), pri čemer denarni tok ni nastal.

Ne glede na to, se za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, pripoznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov.

Zneski prihodkov in odhodkov se v času, od nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje, do izpolnitve pogojev za njihovo pripoznanje, izkazujejo kot posebna postavka časovnih razmejitev.

Pravilnik ne opredeljuje kdaj je prihodek nastal, zato je potrebno upoštevati Slovenske računovodske standarde. V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 15 se prihodki pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče