Danes je 21.2.2024

Input:

Primer priprave skupne premoženjske bilance občine 2023

5.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 35 minut

Članek s tabelami v pdf.

Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občine se v spletni aplikaciji AJPES pripravi obrazec Skupna premoženjska bilanca občine. Ta se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Osnovni podatki predstavljajo podatke občine. Večina podatkov se polni avtomatično s podatki registra proračunskih uporabnikov. Pri vnosu kontaktnih številk bodite pozorni, da so podatki pravilno vneseni zaradi morebitne dodatne komunikacije.

Obrazec Seznam PB predstavlja seznam premoženjskih bilanc, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco občine vključno s statusi teh premoženjskih bilanc. Dokler niso potrjene vse premoženjske bilance posamičnih proračunskih uporabnikov občine, občina ne more oddati skupne premoženjske bilance.

V obrazcu Seznam PB je tudi gumb BB Zbir, ki nadzorniku občine omogoča pregled podatkov po členitvi obrazca BB za vse njegove proračunske uporabnike. Z navedenim pregledom si nadzornik občine lahko pomaga pri pregledu in vnosu obrazložitev sprememb premoženja.

Pregled odstopanj terjatev in obveznosti v pobotu do proračunskih uporabnikov prikazuje obrazec Neusklajeni zneski. To je pomožni izračun, ki prikazuje informativni pregled podatkov o neusklajenem poročanju proračunskih uporabnikov občine.

Na nivoju PBO oziroma PBD se za namen sprotnega usklajevanja kaže obrazec z neusklajenimi zneski za tiste proračunske uporabnike (v nadaljevanju PU), ki se vključujejo v PBO oziroma PBD, sproti. Pregled neusklajenih pobotov preteklega leta je priporočljiv zaradi odprave ponavljajočih napak v preteklem letu. Gre za napake, ki so vezane na napačno izbiro kontov (npr. kontov skupine 14 oziroma 24), napačno uporabo šifre partnerjev in morda neustrezno usklajevanje podatkov konec poslovnega leta.

Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občinskega proračuna v skupno premoženjsko bilanco občine se pobotajo:

- Terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco občine.

- Zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom, oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki so proračunski uporabniki in imajo premoženje na podlagi zakona v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco občine.

- Za razliko, ugotovljeno med terjatvami in obveznostmi iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, se zmanjša ali poveča splošni sklad skupne premoženjske bilance občine.

Opozorilo

Primer ne odraža dejanskega stanja, gre za poljubna stanja prikazana zgolj za namen primera vnosa in priprave premoženjske bilance). V ta namen je ime zavezanca in njegovih ustanoviteljev izmišljeno, posledično primer nima prikazanih šifer proračunskih uporabnikov.

Primer

Primer izhaja iz priprave skupne premoženjske bilance občine Jablana, ki vključuje tri proračunske uporabnike, občina je vključena v sistem EZR države.

- Javni zavod Jablana,

- Krajevno skupnost, ki ni pravna oseba, zato je njeno premoženje vključeno v poslovnih knjigah občine in

- Občina Jablana.

V obrazcih z gumbom IZVOZ V EXCEL se podatki lahko izvozijo v Excel, v tej obliki se podatki lahko tudi shranijo na poljubno lokacijo na lokalnem strežniku.

Opozorilo

ZAMENJAVA NADZORNIKA OBČINE: V primeru, da je na strani občine prišlo do zamenjave nadzornika za pripravo skupne premoženjske bilance občine in je potrebno urediti delovanje funkcionalnosti, se mora občina obrniti na Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo, Sektor za zaledne operacije in glavne knjige zakladnice (pb.mf@gov.si), ki spremembo nadzornika sporoči na AJPES, ki nato dodeli pravice novemu uporabniku. V ta namen občina Ministrstvu za finance sporoči uporabniško ime in osebo, ki se želi dodati med nove nadzornike. Enako velja tudi za črtanje nadzornikov občin.

Obrazec OSNOVNI PODATKI: Osnovni podatki obsegajo: šifro PU, matično številko, davčno številko, Oznako SKIS, Naziv PU, naslov, odgovorno osebo (predstojnik), uradni elektronski naziv zavezanca, osebo, odgovorno za sestavljanje bilance, elektronski naslov kontaktne osebe, telefonsko številko, šifro proračuna in naziv proračuna. Elektronski naslov kontaktne osebe bo uporabljen za namen komunikacije med uporabnikom in AJPES oziroma MF o poročanju podatkov iz premoženjskih bilanc in za namen obveščanja o obrazcu NEUSKLAJENI ZNESKI na portalu AJPES. Pri vnosu elektronskega naslova bodite pozorni z vnosom, saj podatek ni kontroliran. V primeru napake vnosa, elektronska komunikacija ne bo možna.

A.Priprava premoženjske bilance javnega zavoda Jablana

1.Primer vnosa obrazca BB:

Javni zavod ima v primeru poleg sredstev v upravljanju še dolg. terjatve iz naslova sredstev ERAZMUS, gotovino v blagajni, stanje dobroimetja na podračunu pri UJP, kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov, krat. terjatve iz financiranja (tj. terjatve za zamudne obresti do kupcev) krat. obveznosti za plače zaposlenim, do dobaviteljev, dolg. obveznosti iz fin. najema in obveznosti za sredstva v upravljanju.

Skupina kontov / konto

Naziv AOP

Oznaka AOP

Znesek bruto bilance in poslovnih knjig

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021

000

56.000,00

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

001

2.000,00

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

002

1.000,00

02

NEPREMIČNINE

003

50.000,00

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

004

15.000,00

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

005

20.000,00

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

006

10.000,00

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011

007

0,00

060+061+069v

- Naložbe v delnice v državi in tujini

008

0,00

062+063+069w

- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini

009

0,00

065+069x

- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno

010

0,00

066+067+069y

- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava

011

0,00

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013+014+015

012

0,00

070+071+079v

- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb

013

0,00

072+073+079w

- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev

014

0,00

074+075+079x

- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila

015

0,00

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020

016

10.000,00

080+081+089v

- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini

017

0,00

084+089w

- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva

018

0,00

085+089x

- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja

019

10.000,00

086+089y

- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema

020

0,00

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025

021

0,00

090x+091x

- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna

022

0,00

090y+091y

- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna

023

0,00

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055

026

12.110,00

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE

027

100,00

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

028

0,00

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

029

0,00

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

030

0,00

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032+033+034+035+036+037+038+039+040+041

031

12.005,00

14d

- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu

032

10.000,00

14x

- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)

033

0,00

14xo

- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN

034

0,00

14xod

- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN

035

0,00

14y

- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

036

0,00

14yo

- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

037

0,00

14yod

- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

038

0,00

14z

- Kratkoročno dani depoziti (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN

039

0,00

14wo

- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN

040

5,00

14q

- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

041

2.000,00

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046

042

0,00

150+159v

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE

043

0,00

151+159w

KRATKOROČNO DANA POSOJILA

044

0,00

152+153+159x

KRATKOROČNO DANI DEPOZITI

045

0,00

155+159y

DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

046

0,00

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052

047

5,00

16xo

- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb

048

0,00

16xod

- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb

049

0,00

16yo

- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev

050

0,00

16yod

- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev

051

0,00

16z

- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja

052

5,00

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

053

0,00

18

NEPLAČANI ODHODKI

054

0,00

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)

055/1

0,00

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)

055/2

0,00

3

ZALOGE

056

0,00

 

I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056

057

68.110,00

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084

058

39.100,00

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

059

0,00

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

060

20.000,00

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

061

9.000,00

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

062

0,00

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073

063

7.000,00

24d

- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu

064

0,00

24x

- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljavca EZR)

065

0,00

24xo

- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN

066

0,00

24xod

- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN

067

0,00

24y

- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

068

0,00

24yo

- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

069

0,00

24yod

- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

070

0,00