Danes je 28.5.2024

Input:

Primer vnosa podatkov za potrebe premoženjske bilance javnega zavoda za leto 2023

5.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 23 minut

Članek s tabelami v pdf.

Opozorilo

Primer ne odraža dejanskega stanja, gre za poljubna stanja prikazana zgolj za namen primera vnosa in priprave premoženjske bilance). V ta namen je ime zavezanca in njegovih ustanoviteljev izmišljeno, posledično primer nima prikazanih šifer proračunskih uporabnikov.

Primer

Primer, osnovni podatki: Javni zavod Marelica, katerega ustanovitelj je Občina Marelica in Občina Breskev. Občina Marelica je vključena v sistem EZR države, kar pomeni, da ima javni zavod podračun odprt znotraj sistema EZR države.

Osnovni podatki: večina osnovnih podatkov se polni avtomatično iz podatkov registra proračunskih uporabnikov. Podatki, ki pa se vezano na nadaljnjo komunikacijo vnesejo ročno, naj se s strani vnašalca preverijo ali so pravilni. Praksa kaže, da se težava pojavi pri vnosu e-naslova, prav tako se ugotavlja, da uradni e-naslovi niso posodobljeni v registru proračunskih uporabnikov. Register proračunskih uporabnikov je enotna informatizirana zbirka podatkov, povezana s Poslovnim registrom Slovenije in registrom transakcijskih računov. V registru proračunskih uporabnikov se vodijo in dnevno posodabljajo podatki o proračunskih uporabnikih, proračunih, upravljavcih sredstev sistema EZR, nadzornikih javnofinančnih prihodkov in računih ter drugi podatki, določeni s tem zakonom. Na podlagi navedenega je proračunski uporabnik dolžan, da spremembo podatkov v tem registru vloži najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve, spremembe pravnoorganizacijske oblike ali virov financiranja oziroma od vpisa v primarni register.

V postopku vnosa podatkov v obrazec BB se priporoča, da se bilančna vsota preveri z bilančno vsoto bilance stanja, saj odstopanja niso dopustna.

 1. Primer vnosa obrazca BB:
 • Javni zavod ima v upravljanju nepremične in opremo
 • Javni zavod ima naložbe v umetniška dela (konto skupine 06)
 • Pri Upravljavcu EZR države ima dolgoročno vlogo (konto skupine 07)
 • Ima dolgoročne terjatve po pogodbi za sredstva ERAZMUS (konto skupine 08)
 • V blagajni ima gotovino (konto skupine 10)
 • Pri poslovni banki ima depozit (za namen služene kartice – zahteva banke, konto skupine 11)
 • Kratkoročne terjatve do kupcev (konto skupine 12)
 • Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov (konto skupine 14)
 • Kratkoročni depozit pri banki (konto skupine 15)
 • Kratkoročne terjatve do banke za obresti depozita (konto skupine 16)
 • Druge kratkoročne terjatve (konto skupine 17)
 • Aktivne časovne razmejitve (konto skupine 19)
 • Kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto skupine 20)
 • Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konto skupine 21)
 • Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konto skupine 22)
 • Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (konto skupine 24)
 • Kratkoročni kredit pri banki (konto skupine 25)
 • Kratkoročne obveznosti za kredit pri banki (konto skupine 26)
 • Pasivne časovne razmejitve (konto skupine 29)
 • Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (konto skupine 29)
 • Dolgoročne finančne obveznosti (kredit pri proračunskem uporabniku, konto skupine 96)
 • Dolgoročne obveznosti iz poslovanja (finančni najem, konto skupine 97)
 • Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (konto skupine 98)
 • Potencialne terjatve (podskupina kontov 990)
 • Potencialne obveznosti (podskupina kontov 999)

Opozorilo

Zneski se v obrazec BB vnašajo s centi, brez zaokroževanja, kar je razlika glede na vnos podatkov bilance stanja. Vnos na konte 093x - Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države, AOP 024 in 093y - Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine, AOP 025 ni možen. V preteklosti je bil računovodski standard za prenos premoženja v upravljanje drugim ukinjen. Navedena podskupina kontov je bila ukinjena tudi v Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

 

Skupina kontov / konto

Naziv AOP

Oznaka AOP

Znesek bruto bilance in poslovnih knjig

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021

000

77.500,00

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

001

2.000,00

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

002

1.000,00

02

NEPREMIČNINE

003

100.000,00

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

004

50.000,00

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

005

40.000,00

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

006

30.000,00

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  008+009+010+011

007

500,00

060+061+069v

- Naložbe v delnice v državi in tujini

008

0,00

062+063+069w

- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini

009

0,00

065+069x

- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno

010

500,00

066+067+069y

- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava

011

0,00

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj)  013+014+015

012

1.000,00

070+071+079v

- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb

013

0,00

072+073+079w

- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev

014

0,00

074+075+079x

- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila

015

1.000,00

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  017+018+019+020

016

15.000,00

080+081+089v

- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini

017

0,00

084+089w

- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva

018

0,00

085+089x

- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja

019

15.000,00

086+089y

- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema

020

0,00

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj)  022+023+024+025

021

0,00

090x+091x

- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna

022

0,00

090y+091y

- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna

023

0,00

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  027+028+029+030+031+042+047+053+054+055

026

47.110,00

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE

027

100,00

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

028

1.500,00

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

029

25.000,00

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

030

0,00

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  032+033+034+035+036+037+038+039+040+041

031

13.705,00

14d

- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu

032

1.200,00

14x

- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)

033

0,00

14xo

- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN

034

0,00

14xod

- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN

035

0,00

14y

- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

036

0,00

14yo

- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

037

0,00

14yod

- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN

038

0,00

14z

- Kratkoročno dani depoziti (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN

039

10.000,00

14wo

- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN

040

5,00

14q

- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

041

2.500,00

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  043+044+045+046

042

3.300,00

150+159v

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE

043

0,00

151+159w

KRATKOROČNO DANA POSOJILA

044

0,00

152+153+159x

KRATKOROČNO DANI DEPOZITI

045

3.300,00

155+159y

DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

046

0,00

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  048+049+050+051+052

047

5,00