Danes je 16.5.2022

Input:

Primeri določb PZ v zvezi z obliko PZ, delovnim mestom/delovnimi mesti za javni zavod

3.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu.

PZ za nedoločen čas in za polni delovni čas na dveh različnih delovnih mestih, na enem, ki je sistemizirano v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za delodajalca, za 80 odstotkov delovne obveznosti oziroma za 32 ur na teden, na drugem, ki ni sistemizirano v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za delodajalca, pač pa je vzeto iz druge kolektivne pogodbe, pa za 20 odstotkov oziroma za 8 ur na teden

 

 

Na podlagi 11. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in drugimi predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo za dejavnost __________ (navesti dejavnost delodajalca) ter splošnimi akti delodajalca __________ (navesti splošne akte delodajalca)

 

sklepata:

 

__________ (delodajalec), davčna številka __________, ki ga zastopa __________ (v nadaljnjem besedilu: delodajalec)

 

in

 

__________ (delavec), rojen __________, s prebivališčem __________, davčna številka __________ (v nadaljnjem  besedilu: delavec)

 

 

 

P O G O D B O    O    Z A P O S L I T V I

za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

 

  1. člen

(oblika pogodbe o zaposlitvi)

 

S to pogodbo o zaposlitvi delodajalec