Danes je 22.5.2024

Input:

Primeri vnosa podatkov za pripravo premoženjske bilance javnih zavodov za leto 2021

18.11.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

Postopek priprave premoženjske bilance se začne z vnosom Osnovnih podatkov, ki predstavljajo identifikacijo proračunskega uporabnika. Temu sledi vnos ali uvoz podatkov obrazca BB in obrazca Partnerji. Primeri vnosov na posameznih skupinah kontov za javni zavod so podani v nadaljevanju. Javni zavod mora pri vnosu paziti, da je bilančna vsota bilance stanja enaka bilančni vsoti obrazca BB. Podatki javnih zavodov se pri premoženjski bilanci primerjajo z drugimi vzporednimi viri (stanje na podračunu – potrditev IOP UJP preko UJPnet, e-dolg, poročanje o naložbah, …).

Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe: gre za izkazovanje naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb.

Primer

Javni zavod ima na kontih skupine 06 izkazano naložbo v delnice v višini 15.000 EUR (ki jo je javni zavod pridobil z dedovanjem iz preteklosti). Navedeno v bilanci stanja izkaže na kontih skupine 06, v premoženjski bilanci pa se navedeno v obrazcu BB izkaže na kontih 060+061+069v - Naložbe v delnice v državi in tujini, AOP 008, v višini 15.000 EUR. 

Zakon o javnih financah za javne zavod določa: »Javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina, ne smejo odplačno pridobivati kapitalskih naložb.« Javni zavod namreč izvaja javno službo in dolgoročne finančne naložbe niso del izvajanja javne službe. Posledično mora javni zavod v obrazec BB vnesti obrazložitev za kakšno naložbo gre, pri se pričakuje obrazložitev naložbe, način pridobitve naložbe in pravno podlago za njen nastanek.

 

Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila, gre za izkazovanje dolgoročnih posojil v državi in v tujini, danih na podlagi posojilnih pogodb, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dolgoročno dani depoziti. Med dolgoročnimi posojili se izkazuje tudi tisti del posojil, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolg. danih posojil in depozitov danih proračunskim uporabnikom.

 

Primer

Javni zavod ima na kontih skupine 07 izkazano vrednost 200.000 EUR, pri čemer 120.000 EUR predstavlja dolgoročno vlogo pri Upravljavcu denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa države in 80.000 EUR naložbo v državne vrednostne papirje. Navedeno poroča:

Stanje na kontu 07, AOP 012 znaša 200.000 EUR, navedeni znesek se deli na:

- Dolgoročno vlogo pri Upravljavcu EZR države poroča v obrazcu BB na kontih skupine 074+075+079x - Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila, AOP 015, v višini 120.000 EUR. Ker je partner proračunski uporabnik mora javni zavod v obrazcu Partnerji navedeno vlogo vključiti v pobot. Navedeno stori na način, da pri navedeni skupini kontov v obrazcu Partnerji doda vrstico s Partnerjem, tj. izbere šifro proračunskega uporabnika 10014 – Upravljavec EZR države z vnosom zneska 120.000 EUR. Vloga pri Upravljavcu EZR države se zaradi razmer na finančnem trgu ne obrestuje.

- Naložbo v državne vrednostne papirje javni zavod poroča na kontu skupine 072+073+079w – dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev, AOP 014. Ker je