Danes je 24.4.2024

Input:

Primeri vnosa podatkov za pripravo premoženjske bilance občin za leto 2021

18.11.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 18 minut

Občina v postopku priprave premoženjske bilance nastopa v dveh vlogah. Prvič kot zavezanec za oddajo premoženjske bilance občine (tj. proračuna občine) in drugič kot zavezanec za pripravo skupne premoženjske bilance občine (tj. skupna premoženjska bilanca občine predstavlja zbir in pobot vseh premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občine). Občina ima pri pripravi skupne premoženjske bilance občine tudi vlogo »nadzornika«, saj lahko preko spletne aplikacije AJPES preverja pravilnost poročanja svojih proračunskih uporabnikih (tj. preko obrazca Neusklajeni zneski, ki se oblikuje samodejno).

Pregled najpogostejših primerov vnosa podatkov pri premoženjski bilanci občine:

Podatki o stanjih na kontih: 00 - neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, 01 – popravek vrednosti neopredmetenih sredstev, 02 – nepremičnine, 03 – popravek vrednosti nepremičnin, 04 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 5 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, se med bilanco stanja in premoženjsko bilanco ne razlikujejo in so enaki. Poleg tega velja, da je skupna bilančna vsota bilance stanja in obrazca BB enaka.

Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe: gre za izkazovanje naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb. Občine v tej skupini izkazujejo tudi naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti.

Primer

 Občina ima na kontih skupine 06 izkazano vrednost 500.000 EUR, navedeni znesek predstavlja:

- naložbo občine v delnice v višini 45.000 EUR (Navedeno v bilanci stanja izkaže na kontih skupine 06, v premoženjski bilanci pa se navedeno v obrazcu BB izkaže na kontih 060+061+069v (AOP 008), v višini 45.000 EUR,

- naložbo v druge dolgoročno kapitalske naložbe v višini 155.000 EUR, kar v obrazcu BB izkaže na kontih 062+063+069w (AOP 009) in

premoženje preneseno javnim skladom občine, kar se izkaže v obrazcu BB na kontu 066+067+069y (AO 011) v višini 300.000 EUR. Ker gre pri navedenem znesku za poslovni dogodek vezan na javne sklade, ki so proračunski uporabniki, se mora navedeno odraziti tudi v obrazcu Partnerji, kjer občina pri znesku izbere kot partnerja javni sklad občine. Na AOP 011 se v obrazcu Partnerji lahko pojavijo kot partnerji zgolj tisti posredni proračunski uporabniki, ki imajo premoženje na podlagi zakona ali drugih pravnih aktov  premoženje v lasti (in ne v upravljanju, tj. javni skladi)

 

 

Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila, gre za izkazovanje danih dolgoročnih posojil v državi in v tujino, dana na podlagi posojilnih pogodb, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dolgoročno dani depoziti. Med dolgoročnimi posojili se izkazuje tudi tisti del posojil, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih danih posojil in depozitov danih proračunskim uporabnikom.

Primer

Občina na kontih skupine 07 izkazuje znesek dolgoročne terjatve v višini 135.000 EUR, ki se nanaša terjatev za dan dolgoročno posojilo in depozit občine na podlagi garancijske sheme. Navedeno občina v obrazcu BB poroča kot stanje na kontu 07, AOP 012. Znesek se prenese tudi v obrazec Partnerji, vendar, ker poslovni partnerji pri tem dogodku niso proračunski uporabniki, občina v obrazec Partnerji ne vnaša vrstice z navedbo