Danes je 17.4.2024

Input:

Priprava letnega poročila za društvo

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

5.2 Priprava letnega poročila za društvo

Kristinka Vuković


  • Slovenski računovodski standardi – SRS 2016 (v nadaljevanju SRS),

  • Zakon o društvih – ZDru-1 (v nadaljevanju: ZD),

Zakon o društvih ZDru-1 določa, da mora društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.

Letno poročilo je torej sestavljeno iz:

  • računovodskega poročila in