Danes je 6.6.2023

Input:

Programska cena v javnih zavodih, vrtcih in šolah z vrtci

4.4.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

3.4.1 Programska cena v javnih zavodih, vrtcih in šolah z vrtci

Polona Gostan, univ. dipl. ekon.

Pravna podlaga za oblikovanje programskih cen v vrtcih je predvsem:

  • - Zakon o vrtcih (v nadaljevanju: ZVrt), Uradni list RS, št. 100/05 – urad/no prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21,
  • - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: Metodologija), Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19, glejte 4341/2003 Ur.l.RS
  • - Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (v nadaljevanju: Pravilnik o normativih), Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, in 54/21, glejte 1116/2014 Ur.l.RS,
  • - Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17, glejte 3427/2000 Ur.l.RS
  • - Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: KPVIZ), Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22 in 11/23, glejte 1937/1994