Danes je 25.7.2024

Input:

Računovodska in davčna obravnava nepremičnin, ki se dajejo v uporabo, najem, so v lasti občine, upravlja pa z njimi javni zavod

8.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

4.3.5 Računovodska in davčna obravnava nepremičnin, ki se dajejo v uporabo, najem, so v lasti občine, upravlja pa z njimi javni zavod

Polona Gostan, mag. Aleksandra Heinzer

Sredstva / premoženje v upravljanju

Skladno s 65. členom Zakona o zavodih - ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) javni zavodi s premoženjem upravljajo in ga uporabljajo za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljeni, torej niso njegovi lastniki (razen v primerih, pri katerih poseben zakon izrecno določa, da so javni zavodi lastniki stvarnega premoženja, na primer: univerze). Premoženje javnih zavodov je tako izključno lastnina ustanoviteljev, razen določenih zakonskih izjem.

Tudi Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) v 67. členu določa, da je državno in občinsko premoženje, tako finančno kot stvarno, v lasti države in občin. Pod stvarno premoženje spadajo tako premičnine kot nepremičnine. Za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu lahko država oziroma občina državno oziroma občinsko premoženje organizirata v obliki javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij.

Knjiženje prejetih sredstev v upravljanju

Javni zavodi, oz. glede na računovodske predpise določeni uporabniki, ki imajo sredstva v upravljanju, izkazujejo obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, na kontih skupine 98 - Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje skladno z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilnik o EKN (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22).

Opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, prejeta v upravljanje, pa izkazujejo na kontih skupin od 00 do 05.

Opredmetena osnovna sredstva , s katerimi upravljajo določeni uporabniki, se v skladu s Pravilnikom o EKN evidentirajo v pomožni poslovni knjigi - registru osnovnih sredstev, v glavni knjigi pa po nabavnih vrednostih na naslednjih kontih v breme:

02 – nepremičnine in

04 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva.

Odpisana vrednost se evidentira na naslednjih kontih v dobro:

03 –popravek vrednosti nepremičnin in

05 – popravek vrednosti opreme in