Danes je 17.4.2024

Input:

Računovodstvo v društvih s poudarkom na prihodkih in odhodkih društev

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

4.6.8 Računovodstvo v društvih s poudarkom na prihodkih in odhodkih društev

Katja Rakar

Kristinka Vuković

Pravne podlage za poslovne dogodke povezane s prihodki in odhodki


  • Zakon o društvih – uradno prečiščeno besedilo – ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011).

  • Slovenski računovodski standard 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 3/2007);

  • Pojasnilo št. 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 33 – Pokrivanje amortizacijskih stroškov (Uradni list RS, št. 95/20015);

  • Enotni kotni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Ur.l. RS, št. 107/15 in 1/16).

Splošno o društvih

Pojem društvo

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji v skladu z Zakonom o društvih ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost društvo pridobi z vpisom v register društev.

Načela delovanja društva

Namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja si društvo določi samo. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

Namen društva torej ni pridobivanje dobička, temveč nepridobitna dejavnost, vendar to ne pomeni, da poleg nepridobitne dejavnosti društvo ne bi smelo opravljati pridobitne. Kolikšen delež pridobitne dejavnosti sme imeti društvo v celotni dejavnosti, z zakonodajo ni predpisano. Če društvo opravlja pridobitno dejavnost, mora spoštovati naslednje: morebitnih presežkov prihodkov iz pridobitne dejavnosti ne sme deliti med člane, opravljanje pridobitne dejavnosti mora v letnem poročilu posebej izkazati.

Za društvo je pomembno tudi, da svojo pridobitno dejavnost opredeli skladno s klasifikacijo SKD (jo zapiše v svoje temeljne akte), ki se evidentira tudi v poslovnem registru pri Ajpesu. V kolikor bi društvo opravljalo pridobitno dejavnost, ki ni ustrezno zapisana v aktih in priglašena, bi se doseganje takih prihodkov štelo kot delo na črno, nadzor nad izvajanjem teh določb zakona o društvih pa izvaja tržni inšpektorat.

Ustanovitev društva

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki imajo v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero