Danes je 27.7.2021

Input:

Računovodstvo za osnovna sredstva za proračunske uporabnike

22.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali mora občina za sredstva, ki jih je s pogodbo predala v upravljanje svojemu javnemu zavodu, voditi kakšno analitično evidenco?

Tudi občina naj za sredstva, ki jih preda v upravljanje javnemu zavodu, vodi analitične evidence.

Kako uskladiti razred 0 in razred 98. Razlika izvira iz preteklih let.

Najprej morate ugotoviti od kod in zakaj ter v kakšni višini izhajajo razlike. Ne glede na to, da so iz preteklih let.

Ko boste analitično ugotovili kako je do razlik prišlo, jih boste s preknjižbami oz. popravki knjižb, tudi lahko popravili.

Glejte tudi članek na SEJA: Uskladitev med dolgoročnimi sredstvi (R 0) in obveznostmi za sredstva v upravljanju, povezava

https://bit.ly/37wglqs

Kaj pa če je brezplačno pridobljena oprema z lastnostjo drobnega inventarja? Kakšna je potem vknjižba?

Če gre za brezplačno pridobljen drobni inventar, potem je knjižba namesto na konto 040 na konto 041. Takojšen odpis pa v breme konta 922.

Letno usklajujemo konte 0 in 980 - razlika se pokriva iz vira je 985 presežek prihodkov namenjen za investicije (potrjeni sklepi sveta zavoda). Je tako pravilno?

Tako je pravilno.

Občina - na kontih skupine 023 imamo knjiženih še več investicij, ki pa iz različnih razlogov še niso zaključene (neurejeno lastništvo zemljišč, dokumentacija, manjka še kaka malenkost...). Kakšni so postopki v takih primerih oziroma kako naj zadevo uredimo?

Ko je investicija zaključena oz. ko je sredstvo usposobljeno za uporabo, ga lahko prenesete iz 023-Nepremičnine v gradnji na konto 020 ali 021.

Da boste investicije lahko zaključili, morate pridobiti dokumentacijo.

Člen 7 Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava določa, da za opredmetena osnovna sredstva, za katere ne obstaja dokumentacija o stroških pridobitve ali je takšna dokumentacija nepopolna, se nabavna vrednost določi z ocenitvijo, pri čemer se upoštevajo razpoložljivi podatki o tržnih cenah, lahko pa tudi knjigovodski podatki primerljivih enakih ali podobnih sredstev, ki so v lasti ustanovitelja uporabnika enotnega kontnega načrta.

Do pridobitve ocenjene vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, se sredstva evidentirajo po nabavni vrednosti 1 evro, vendar najdlje za dobo enega leta. Za določitev nabavne vrednosti nepremičnin se lahko uporabi cenitev iz množičnega vrednotenja nepremičnin.

Smo šola in imamo tovorno vozilo staro več kot 30 let. Radi bi ga prodali, ker je nevozen. Zanima me kašen je postopek prodaje.

Ali je potrebno učbenike učbeniškega sklada voditi na skupini kontov 041 ali je lahko evidenca izven bilančna (program v učbeniškem skladu).

Sredstva šole so last ustanovitelja. Zato najprej v aktu o ustanovitvi pogledate kakšen je postopek prodaje sredstva. Če ni posebej določeno, da jih lahko prodate brez soglasja ustanovitelja, morate za prodajo najprej pridobiti soglasje. Prodajo pa morate izvesti na način kot ga določa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (ki za prodajo predpisuje dražbo).Učbenike učbeniškega sklada lahko vodite izven bilančno.

Občina je za šolo nabavila novo peč za centralno ogrevanje na kurilno olje. Tudi stara peč je bila na kurilno olje, vendar je nova sodobnejša. Kako naj se knjiži ta nabava pri šoli (tekoči ali investicijski odhodek)?

Nakup nove peči se vsekakor šteje za investicijo, kar pomeni povečanje vrednosti sredstev (v razredu 0) in povečanje sredstev v upravljanju. Evidenčno pa to pripoznate kot investicijski odhodek.

Zanima me, kako se knjiži izločitev OS iz knjigovodske evidence, če so sredstva že neuporabna? Ali jih moramo najprej knjižiti kot trajno izven uporabe, ali jih lahko direktno izločimo iz knjigovodske evidence brez vmesnega knjiženja na trajno izven uporabe?

Sredstva, ki so neuporabna oz. uničena, lahko izločite iz evidence direktno iz konta 040.

Če so sredstva uporabna, uporabljate pa jih ne, takrat sredstva prenesete na konto 049.

Iz evropskih sredstev smo kot donacijo prejeli prenosne računalnike, ki jih vodimo kot OS z lastnostjo DI (100% odpis). Računalnike smo z reverzom posodili otrokom za delo od doma. Kako jih pa poknjižimo v GK?

Oprema je donacija in se knjiži na konto 922 - Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.

Primer knjiženja:

Prejeta oprema - donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 922 Kredit (dobro)

Prejeta oprema - oprema 040 Debet (breme)

Obračun amortizacije 050 Kredit (dobro)

Obračun amortizacije 462