Danes je 18.5.2024

Input:

Računovodstvo za terjatve za proračunske uporabnike

25.10.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kdaj pripoznamo terjatev?

Pripoznanje terjatev določajo slovenski računovodski standardi (SRS). Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če (SRS2016: 5.13.):

  1. a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, in
  2. b) je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.

Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna na podlagi ustreznih listin takrat, ko se začnejo obvladovati nanjo vezane pogodbene pravice. Tako se pri prodaji blaga izkaže terjatev praviloma takrat, ko kupec blago prevzame v kraju in na način, ki sta dogovorjena v pogodbi oziroma, ko poteče rok za njegovo zavrnitev. Terjatev za dani predujem pa, ko je ta nakazan.

Običajno se v praksi kot dan pripoznanja terjatve uporabi dan izdaje računa. Terjatve iz prodaje blaga oziroma opravljanja storitev organizacija praviloma pripozna hkrati s prihodki. Tako se upošteva temeljna računovodska predpostavka nastanka poslovnih dogodkov, po kateri se poslovni dogodki pripoznajo, ko se pojavijo, in ne šele ob plačilu.

Imamo neplačane račune izdane staršem. Ali lahko oblikujemo popravek vrednosti terjatev in ali je popravek davčno priznan strošek? Smo šola.

Popravek terjatev oz. slabitev lahko opravite na dva načina:

- Pavšalno v % od stanja vseh terjatev oz. glede na starost. Izračunamo na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti.

- Individualno v znesku posamezne terjatve. Kadar gre za terjatve pomembnih vrednosti.

Način in metode oblikovanja popravkov vrednosti terjatev šola zapiše v pravilnik o računovodstvu. V skladu z