Danes je 13.6.2024

Input:

Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B - direktorjev

12.4.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

2021.04.1.2 Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B – direktorjev

Polona Gostan, Preizkušeni državni notranji revizor, Preizkušeni računovodja javnega sektorja

Predstavitev pravnih podlag

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin  (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20) javnim uslužbencem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Od 1. julija 2020 dalje se je pričela redna delovna uspešnost za javne uslužbence in s tem tudi direktorjev izplačevati v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljevanju ZSPJS), Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju KPJS), Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18: v nadaljevanju Uredba) ter pravilniki o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev resornih ministrstev po posameznih področjih javnega sektorja.

Določitev obsega sredstev za redno delovno uspešnost (v nadaljevanju RDU)

V skladu z določbami Uredbe (drugi odstavek 7. člena), direktorjem RDU pripada v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s KPJS (kar