Danes je 18.4.2024

Input:

Redna delovna uspešnost

16.12.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Zanima me glede redne delovne uspešnosti direktorja občinske uprave. Ali je podlaga za izplačilo Sklep Župana o oceni?

V skladu z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi (Uradni list RS, št. 28/06), višino dela plače za delovno uspešnost za direktorja občinske uprave določi predstojnik direktorja, torej kot ste navedli, župan.

Pri redni delovni uspešnosti ni predvidena izdaja sklepa. Župan oceni delo na podlagi meril, opredeljenih v 3. členu navedenega pravilnika. Ta ocena nima določene posebne oblike, tako se lahko zgolj pisno opredeli izpolnjevanje meril.

Zanima me povezava ocene javnega uslužbenca za redno delovno uspešnost, v izjavi letne ocene javnega uslužbenca. Skratka, ali ocena za redno delovno uspešnost (če ocenjujemo napol leta), vpliva na letno oceno javnega uslužnega?

Leto oceno, ki je podlaga za napredovanje, ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (17. člen), podrobneje pa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Redno delovno uspešnost pa ob Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, ki v 22. in 22.a  členu določa zgolj nastavke, ureja Kolektivna pogodba za javni sektor.

Tako imata obe oceni različne podlage, ob tem pa ni določena povezava med njima. Tudi pregled kriterijev za letno oceno in kriterijev za redno delovno uspešnost izkazuje, da neposredna preslikava ni mogoča, čeprav se nekateri kriteriji prekrivajo, a so različno strukturirani oziroma povezani. Ob tem niti ni nujno, da eno in drugo oceno poda isti ocenjevalec.

Tako za izenačitev redne delovne uspešnosti in letne ocene ni podlage. Ne glede na to pa je pri obeh ocenah treba vedeti, na podlagi česa je bil javni uslužbenec ocenjen, tako kot je bil. To narekuje korekten odnos do zaposlenega in seveda, če bi pride do nezadovoljstva ali celo spora, možnost jasne in nedvoumne argumentacije ene ali druge ocene, tudi v odnosu do drugih zaposlenih.

Primer, da izplačamo delovno uspešnost za 6 mesečno obdobje od 1.7.2020 do 31.12.2020. Nekateri zaposleni so se upokojili z 31.8.2020. Zaposleni, ki so se upokojili ne bodo prejeli delovne uspešnosti za 2 meseca ( julij in avgust 2020). Ali njihova osnovna plača (za 2 meseca) gre v osnovo za izračun 2 % mase za delovno uspešnost?

Obseg sredstev se v vašem primeru oblikuje za pol leta, pri določitvi obsega sredstev pa se vštevajo izplačila po posameznih mesecih. Tako se za mesece, ko so bili javni uslužbenci še zaposleni, njihova osnovna plača upošteva pri izračunu obsega sredstev za redno delovno uspešnost.

Opozoriti je treba, da je tudi javne uslužbence, ki jim je prenehalo