Danes je 26.3.2023

Input:

Splošni akt delodajalca, ki določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu - pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

30.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

13.1.3 Splošni akt delodajalca, ki določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu - pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v wordu. 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 

PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU _______________ 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
(splošna določba) 

S tem pravilnikom se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu _______________ (v nadaljnjem besedilu: zavod) določa organizacija dela in sistemizacija delovnih mest, ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna oziroma sredstev, ki jih zavod pridobiva iz drugih virov.

Pravilnik določa:
- organiziranost zavoda,
- organizacijo dela v zavodu,
- izvajalce del in nalog v zavodu,
- delovna področja in delovna mesta v zavodu,
- opis del in nalog, ki se opravljajo na posameznih delovnih mestih v zavodu in
- pogoje za zasedbo delovnih mest v zavodu. 

2. člen
(uporaba izrazov v pravilniku) 

V pravilniku uporabljeni izrazi delavec, direktor, ravnatelj, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporablja nevtralno za moške in ženske.

II. ORGANIZIRANOST ZAVODA 

3. člen
(dejavnost zavoda) 

Zavod opravlja javno službo na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in druge dejavnosti v skladu z Ustanovitvenim aktom zavoda št.