Danes je 23.6.2024

Input:

Upoštevanje prihrankov kot vira sredstev za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

13.10.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 7 minut

Pojasnilo državnega organa navajamo v celoti:

"Spoštovani,

na Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za sistem plač v javnem sektorju, prejemamo številna vprašanja v zvezi z viri in oblikovanjem mase sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, kot je urejena v 22.d in 22.e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS) ter Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08, v nadaljevanju: Uredba). Na spletnih straneh ministrstva smo na naslovu https://www.gov.si/teme/placni-sistem/ sicer že objavili nekatera pojasnila glede virov sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, zato s pričujočim pojasnilom zgolj dopolnjujemo oziroma natančneje pojasnjujemo že objavljeno stališče iz dopisa, številka: 010-163/2017/16 z dne 9.5.2019, hkrati pa dodajamo odgovor na vprašanje, ali se odsotnost z dela, ko gre za primere čakanja na delo, lahko upošteva kot vir sredstev za nagrajevanje povečanega obsega dela.

Uvodoma pojasnjujemo, da od 1.7.2020 dalje za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ni več