Danes je 9.12.2021

Input:

Upoštevanje razdalje pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela – obvestilo o spremembi stališča

19.11.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Opozorilo: 

Objava dokumenta MJU na portalu SEJA in drugih portalih založbe je informativne narave. Pri objavi dokumenta MJU lahko pride do razlik med dokumentom MJU in objavo na portalu SEJA zaradi drugačnega tehničnega formata, zaradi tega, ker ni pridobljena informacija o spremembi dokumenta MJU ali zaradi tega ker sprememba v dokumentu MJU niso takoj vnesene v dokument na spletni strani SEJA.

Zato vas prosimo, da dokument na spletni strani SEJA in drugih portalih založbe obravnavate samo kot informacijo o vsebinah, ki jih vsebuje dokument MJU. Kot verodostojni vir uporabite dokument MJU na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/

Pojasnilo državnega organa številka 0241-49/2021/16 navajamo v celoti:

»Spoštovani,

v zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 88/2021, dne 3. 6. 2021, smo na Ministrstvu za javno upravo pripravili pojasnilo št. 0100-299/2021/1 z dne 4. 6. 2021, dodatno pojasnilo št. 0100-299/2021/5 z dne 21. 6. 2021 ter odgovore na najpogostejša vprašanja in dileme št. 0100-299/2021/8 z dne 30. 6. 2021. Vsa pojasnila so objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslovu: https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/

 

V pojasnilih smo uvodoma tudi povedali, da Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za razlago kolektivnih pogodb in da njihova vsebina odraža zgolj stališča, ki jih podaja ministrstvo v okviru svojih pristojnosti.  

 

S strani posameznih sindikatov javnega sektorja je bilo izpostavljeno nestrinjanje z nekaterimi stališči v teh pojasnilih, zato je bilo na seji pogajalske komisije, ki jo sestavljajo vsi reprezentativni sindikati javnega sektorja in vladna pogajalska skupina dogovorjeno, da se ustanovi skupna delovna skupina za obravnavo že objavljenih pojasnil ministrstva v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki.

 

Delovna skupina je dne 21. 10. 2021 zaključila z delom, pri čemer je bilo doseženo soglasje, da se glede načina upoštevanja poti na delo in z dela stališče glede ugotavljanja razdalje, za katero pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, spremeni.

 

V nadaljevanju vas seznanjamo z vsebino spremenjenega stališča glede ugotavljanja razdalje za obračun in izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela. Posledično je v nadaljevanju pojasnjeno, kako ravnati v nekaterih primerih, ki so neposredno povezani s spremenjenim stališčem.

 

Določbo Aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21) (opomba 1), da se za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov in da se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela, je treba razumeti tako, da se ugotavlja razdalje v obe smeri. Tudi sam naslov navedene določbe določa povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. 

 

Navedeno pomeni, da se ugotavlja razdalja v eno in v drugo smer, in sicer tako od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu, do naslova v kraju opravljanja dela, kakor tudi od naslova v kraju opravljanja dela do naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu.

 

Pri ugotavljanju razdalje, za katero pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, se pri izračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela seštejeta obe razdalji, torej razdalja od bivališča (stalnega in začasnega) oziroma od naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu, do kraja opravljanja dela, in razdalja od kraja opravljanja dela do bivališča (stalnega ali začasnega) oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu. Navedeno pomeni, da se ne upošteva več dvakratnik razdalje od bivališča (stalnega ali začasnega) oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu do kraja opravljanja dela (razen v primeru, ko je razdalja v eno in drugo smer enaka).

 

Ker pomeni stališče tudi odstop od objavljenih stališč