Danes je 13.6.2024

Input:

Ur. l. RS 1438/2019, Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, z dne 18.5.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
Ta pravilnik določa način izmenjave e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki) prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
-  »izmenjava e-računa« je proces posredovanja e-računa od izdajatelja e-računa do prejemnika e-računa,
-  »prejemnik e-računa« je fizična oseba ali poslovni subjekt, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja Poslovni register Slovenije, ali proračunski uporabnik, ki mu je namenjen e-račun,
-  »izdajatelj e-računa« je fizična oseba, poslovni subjekt ali proračunski uporabnik, ki izda e-račun,
-  »ovojnica e-računa« je osnovni dokument izdajatelja e-računa, na podlagi katerega se izvaja izmenjava e-računa s prilogami,
-  »prijava« je elektronska (e-prijava) ali druga oblika izjave o prejemanju e-računov, ki jo določi izdajatelj e-računa,
-  »odjava« je elektronska