Danes je 24.5.2024

Input:

Ur. l. RS 1599/2002, Poslovnik državnega zbora, z dne 28.7.2021

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
POSLOVNIK
državnega zbora (PoDZ-1)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1G)
2437/2021
28.07.2021
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in delo državnega zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci).
2. člen
(1)  Vprašanja dela državnega zbora, ki niso urejena s tem poslovnikom, se lahko uredijo z odlokom ali z drugim aktom državnega zbora v skladu s tem poslovnikom.
(2)  Delovna telesa državnega zbora delajo v skladu s tem poslovnikom. Njihovo delo se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi z odloki o ustanovitvi delovnih teles in z njihovimi poslovniki.
(3)  Parlamentarno preiskavo ureja poseben poslovnik, ki ga državni zbor sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.
3. člen
(1)  Sedež državnega zbora je v Ljubljani.
(2)  Državni zbor in njegova delovna telesa imajo seje lahko tudi zunaj sedeža državnega zbora.
4. člen
(1)  Državni zbor posluje v slovenskem jeziku.
(2)  Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata pravico govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vprašanja in druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik.
5. člen
(1)  Delo državnega zbora je javno, če ta poslovnik ne določa drugače.
(2)  Način zagotavljanja javnosti dela državnega zbora določa ta poslovnik.
6. člen
(1)  Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah.
(2)  Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom.
7. člen
Državni zbor predstavlja predsednik državnega zbora.
8. člen
(1)  Državni zbor ima pečat.
(2)  Pečat ima v sredini grb Republike Slovenije, okrog njega pa napis »Državni zbor Republike Slovenije«.
II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA ZBORA
9. člen
Državni zbor se konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več ko polovica poslanskih mandatov.
10. člen
(1)  Dotedanji predsednik državnega zbora najkasneje pet dni pred prvo sejo državnega zbora skliče sestanek začasnih vodij poslanskih skupin ter poslancev narodnih skupnosti, na katerem se določi predlog dnevnega reda prve seje, sedežni red poslancev v dvorani, poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in podpredsednika mandatno volilne komisije ter število članov iz posamezne poslanske skupine v njeni sestavi, lahko pa tudi poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in podpredsednika drugih delovnih teles ter število članov iz posamezne poslanske skupine v njihovi sestavi.
(2)  Do ustanovitve kolegija predsednika državnega zbora začasni vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti odločajo o predlogih iz prve, druge in četrte alinee šestega odstavka 21. člena tega poslovnika ter lahko predlagajo kandidata za generalnega sekretarja državnega zbora.
(3)