Danes je 13.6.2024

Input:

Ur. l. RS 189/2009, Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, z dne 14.7.2021

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kultureZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture
2443/2021
14.7.2021
1. člen
(splošna določba)
(1)  Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev oziroma direktoric pravnih oseb javnega prava s področja kulture (v nadaljnjem besedilu: direktor) iz naslova izvajanja javne službe oziroma programa dela v javnem interesu na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
(2)  Podlagi za ugotavljanje redne delovne uspešnosti iz prejšnjega odstavka sta izpolnitev potrjenega in z ustanoviteljem oziroma pretežnim javnim financerjem usklajenega programa pravne osebe javnega prava ter pravočasno oddano redno letno poročilo pravne osebe javnega prava s področja kulture o preteklem poslovnem letu.
(3)  Ta pravilnik se uporablja tudi za namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.
2. člen
(določanje dela plače za redno delovno uspešnost)
(1)  Višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja določi s sklepom organ, pristojen za imenovanje direktorja, na podlagi meril iz tega pravilnika in v skladu s proračunskimi možnostmi.
(2)  Predlog za določitev plače za redno delovno uspešnost iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika poda organu iz prejšnjega odstavka svet pravne osebe javnega prava, najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo poslovno leto, razen ko direktorja imenuje sam svet pravne osebe javnega prava.
(3)  Kadar organ iz prvega odstavka tega člena ni hkrati tudi organ ustanovitelja, mora pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.
(4)  Kadar je večinski financer osebe javnega prava država, ki pa hkrati ni njena ustanoviteljica, mora organ iz prvega odstavka pridobiti tudi soglasje ministra oziroma ministrice, pristojne za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(5)  V primeru iz tretjega odstavka, kadar je ustanoviteljica država, ter četrtega odstavka mora organ iz prvega odstavka za soglasje zaprositi najpozneje do 30. septembra tekočega leta za preteklo poslovno leto.
(6)  Če direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije, poda mnenje k predlogu vrednotenja minister.
3. člen
(merila)
(1)  Višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja