Danes je 24.5.2024

Input:

Ur. l. RS 1922/2018, Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj , z dne 23.6.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), določa:
-  pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje nalog dozimetrije in osnove organiziranosti službe za dozimetrijo,
-  način upravljanja s podatki o osebnih dozah in roke za posredovanje podatkov v centralno evidenco doz,
-  področja, obseg in način dela pooblaščenih izvajalcev meritev radona, pogoje glede izobrazbe in izkušenj, ki jih morajo izpolniti strokovnjaki spodročja radona, pogoje glede akreditacije merskih metod ter obseg, način in obliko poročanja rezultatov meritev,
-  pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje del pooblaščenega izvedenca medicinske fizike.
2. člen
(izrazi)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
1.  Akreditacija je potrditev, ki jo izda Slovenska akreditacija ali druga akreditacijska služba, ki jo je priznala Slovenska akreditacija, s katero se prizna usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.
2.  Pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, kot določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1).
II. POOBLAŠČENI IZVAJALCI DOZIMETRIJE
3. člen
(posamezna področja dozimetrije)
(1)  Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo izvajalca dozimetrije na enem ali več naslednjih področij:
1.  ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah oziroma izračunih, če:
-  ima za polni delovni čas stalno