Danes je 13.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2606/2017, Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev, z dne 14.10.2017

NAVODILO
za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
1. člen
(predmet urejanja)
To navodilo ureja:
1.  nabor plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, v zvezi s katerimi je obveznik poročanja dolžan poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih po Sklepu o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 71/09);
2.  način poročanja obveznika poročanja podatkov o višinah in datumih pričetka veljavnosti nadomestil za storitve iz prve alinee tega člena (v nadaljevanju: nadomestila) z uporabo Aplikacije za poročanje nadomestil za plačilne storitve (v nadaljevanju: Aplikacija PNPS).
2. člen
(poročanje)
Obveznik poročanja poroča višine nadomestil za plačilne storitve in z njimi povezane dodatne in pomožne storitve, ki so navedene v 5. členu tega navodila, in datume pričetka njihove veljavnosti z uporabo Aplikacije PNPS.
3. člen
(način poročanja)
Obveznik poročanja za namene poročanja pridobi ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo, ki je v skladu z varnostnimi zahtevami Banke Slovenije za digitalna potrdila in določbami zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje. Varnostne zahteve Banke Slovenije za digitalna potrdila določa navodilo, ki ureja varno elektronsko poslovanje poslovnih subjektov z Banko Slovenije, objavljeno na spletnih straneh Banke Slovenije.
Obveznik poročanja mora zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo na ime osebe, ki bo pri obvezniku poročanja odgovorna za poročanje Banki Slovenije v skladu s tem navodilom (v nadaljevanju: odgovorna oseba), in ga aktivirati pri Banki Slovenije pred pričetkom njegove uporabe, tako, da javni del kvalificiranega digitalnega potrdila in pripadajoči javni ključ pošlje Banki Slovenije: (i) elektronsko na naslov tarife@bsi.si, z izpolnitvijo vsakokrat veljavnega obrazca za vlogo za prijavo digitalnega potrdila za dostop do spletne aplikacije Poročanje nadomestil za plačilne storitve(v nadaljevanju: vloga), ki ga obveznik poročanja pridobi na spletni strani Banke Slovenije, in hkrati (ii) po navadni pošti pošlje natisnjeno izpolnjeno vlogo podpisano s strani zakonitega zastopnika, na naslov:
Banka Slovenije
Plačilni in poravnalni sistemi
Slovenska 35
1505 Ljubljana.
Na podlagi prejete in pravilno izpolnjene elektronske in pisne vloge bo kvalificirano digitalno potrdilo obveznika poročanja aktivirano s strani Banke Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu pisne vloge. O uspešno opravljeni aktivaciji bo pošiljatelj obveščen s povratnim elektronskim sporočilom, hkrati bo odgovorni osebi, za katero je izdano