Danes je 24.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3136/2020, Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, z dne 19.12.2020

PRAVILNIK
o izdelavi ocen požarne ogroženosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologiji za izdelavo ocen požarne ogroženosti.
2. člen
(namen ocen požarne ogroženosti)
Ocene požarne ogroženosti, izdelane v skladu s tem pravilnikom, predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo pred požarom, in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
3. člen
(vrste ocen požarne ogroženosti)
(1)  Ocene požarne ogroženosti iz prejšnjega člena se izdelajo za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje 1 Stavbe in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Ocena požarne ogroženosti se izdela za posamezno stavbo.
(2)  Ne glede na prejšnji odstavek se ocene požarne ogroženosti lahko izdelajo tudi za okolje ali gradbene inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni na področje 2 Gradbeni inženirski objekti, če je to treba za izvajanje dejavnosti varstva