Danes je 13.6.2024

Input:

Ur. l. RS 3256/2017, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, z dne 22.8.2023

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o plačah direktorjev v javnem sektorjuZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
2496/2023
22.8.2023
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta uredba določa plačne razrede, razpone plačnih razredov, kriterije ter metodologijo za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov (v nadaljnjem besedilu: direktor) pri proračunskih uporabnikih, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki), v plačne razrede.
(2)  Kot delovna mesta direktorjev se štejejo tudi delovna mesta rektorjev, dekanov, predsednikov, ki niso funkcionarji, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev organov v sestavi, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev direktoratov, glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma sekretarjev državnih organov, ki niso funkcionarji, načelnikov upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij.
(3)  Delovna mesta tajnikov se nanašajo na glavne tajnike univerz.
(4)  Ta uredba se uporablja tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.
II. UVRSTITEV DELOVNIH MEST DIREKTORJEV V PLAČNE RAZREDE
2. člen
(uvrstitev v plačne razrede)
(1)  Delovna mesta direktorjev se uvrščajo v plačne razrede z neposredno uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe, ali znotraj razponov plačnih razredov, določenih v prilogah II in III, ki sta sestavna dela te uredbe.
(2)  Delovna mesta direktorjev se uvrstijo v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov na podlagi kriterijev oziroma seštevka vrednosti kriterijev iz priloge IV, ki je sestavni del te uredbe, ter metodologije,