Danes je 24.6.2024

Input:

Ur. l. RS 4528/2011, Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, z dne 25.6.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopkaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
1929/2016
25. 6. 2016
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik ureja:
-  vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge pošiljajo na predpisanih obrazcih, ter vsebino teh obrazcev,
-  vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge vlagajo po elektronski poti,
-  vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
-  podrobnejša pravila o pošiljanju obvestil organizacij za plačilni promet sodiščem v elektronski obliki iz 141. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 - ZST-1, 45/08 - ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 - odl. US, 45/14 - odl. US, 53/14 in 58/14 - odl. US, v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2)  Ta pravilnik vsebuje tudi seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti, ali seznam strank, ki lahko pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane na načine, ki jih določa četrti odstavek 29. člena zakona in način identifikacije strank v teh primerih.
2. člen
(pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih)
(1)  Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 73/04 - ZN-C, 61/06 - ZEPT in 46/14):
-  »varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena,
-  »časovnih žig« v 5. točki 2. člena,
-  »kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena.
(2)  Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11):
1.  »informacijski sistem e-sodstvo« v prvem odstavku 2. člena,
2.  »portal e-sodstvo« v drugem odstavku 2. člena,
3.  »varnostna shema« v 4. členu,
4.  pojmi v zvezi z elektronskimi pisanji strank v prvem odstavku 5. člena,
5.  »e-opravilo« v drugem odstavku 5. člena,
6.  »uporabnik informacijskega sistema e-sodstvo« v tretjem odstavku 5. člena,
7.  »e-spis« v drugem odstavku 6. člena,
8.  »e-vpisnik« v tretjem odstavku 6. člena,
9.  »e-postopek« v četrtem odstavku 6. člena,
10.  »modul e-poštna knjiga« v desetem odstavku 7. člena,
11.  pojmi v zvezi z uporabniškimi skupinami v 8. členu.
3. člen
(pomen drugih pojmov)
(1)  Informacijski sistem za podporo poslovanja v postopkih izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-Izvršba) je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem