Danes je 23.6.2024

Input:

Ur. l. RS 4528/2011, Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, z dne 30.1.2021

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopkaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
0251/2021
30.1.2021
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik ureja:
-  vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge pošiljajo na predpisanih obrazcih, ter vsebino teh obrazcev,
-  vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge vlagajo po elektronski poti,
-  vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
-  podrobnejša pravila o pošiljanju obvestil organizacij za plačilni promet sodiščem v elektronski obliki iz 141. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 - ZST-1, 45/08 - ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 - odl. US, 45/14 - odl. US, 53/14, 58/14 - odl. US, 54/15, 76/15 - odl. US, 11/18, 53/19 - odl. US, 66/19 - ZDavP-2M in 23/20 - SPZ-B; v nadaljnjem besedilu: zakon)
(2)  Ta pravilnik vsebuje tudi seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti, ali seznam strank, ki lahko pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane na načine, ki jih določa četrti odstavek 29. člena zakona in način identifikacije strank v teh primerih.
2. člen
(uporaba pravil elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih)
Za elektronsko poslovanje v postopku izvršbe in zavarovanja se za vprašanja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih.
3. člen
(pomen izrazov)
(1)  Informacijski sistem za podporo poslovanja v postopkih izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-Izvršba) je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CIF), in ki vključuje naslednje module za informacijsko podporo:
-  vlaganje elektronskih predlogov, vlog in drugih pisanj,
-  vodenje elektronskih vpisnikov v postopkih izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: e-Izvršba-vpisnik),
-  poizvedbe o postopkih izvršbe in zavarovanja.
(2)  Informacijski sistem e-Izvršba je del informacijskega sistema e-sodstvo.
(3)  Podportal e-Izvršba je del portala e-sodstvo, prek katerega uporabniki dostopajo do izvajanja e-opravil v e-Izvršba-postopkih (v nadaljnjem besedilu: e-Izvršba-opravila).
(4)  Elektronski postopek izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: e-Izvršba-postopek) je vrsta e-postopka za področje, ki ga ureja zakon.
(5)  Elektronski predlog je predlog za izvršbo in zavarovanje vložen elektronsko v skladu s četrtim odstavkom 29. člena zakona.
(6)  Elektronska vloga in drugo pisanje je vloga,