Danes je 24.5.2024

Input:

Ur. l. RS 487/2009, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, z dne 16.12.2023

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju



Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3840/2023
16.12.2023
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost)
(1)  Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40 . člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/0 7 - uradno prečiščeno besedilo, 17/0 8, 58/0 8, 69/0 8 - ZTFI-A, 69/0 8 - ZZavar-E, 80 /0 8 in 120 /0 8 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.
(2)  Ta uredba velja za vse uporabnike proračunov, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/0 2).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
Šifra
Izraz
Pomen izraza
C1
Z0 10  
leto in mesec obračuna
leto in mesec, za katerega se obračuna plača
1,2
Z0 20  
preteklo obračunsko leto
osnova za izračun refundiranega nadomestila plače
1
Z0 30  
nadomestilo plače
137. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev
1,2
Z0 40  
vrsta izplačila
vrednost, ki pripada funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače
1,2
Z0 50  
povprečna mesečna delovna obveznost
povprečna mesečna delovna obveznost (174 ur),

40 .člen ZSPJS,

6.člen Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: PJUDT),

drugi odstavek 6. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljnjem besedilu: MOM)
1,2
Z0 51
mesečna delovna obveznost
mesečna delovna obveznost po koledarju
1,2
Z0 52
povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
1,2
Z0 53
mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
mesečna delovna obveznost po koledarju za krajši delovni čas
1,2
Z0 54
PORABLJENO - ČRTANO
/
/
Z0 60  
število ur
število ur za posamezno vrsto izplačila
1,2
Z0 61
normirano število ur
število ur za posamezno vrsto izplačila, normirano na povprečno mesečno delovno obveznost (Z0 60 /Z0 51 x Z0 50 ) oziroma (Z0 60 /Z0 53 x Z0 52)
1,2
Z0 62
število dni
število vseh koledarski dni v mesecu; peti odstavek 6. člena MOM
2
Z0 63
število dni napotitev v tujino
napotitev je krajša od meseca dni; četrti odstavek 6. člena MOM
2