Danes je 28.5.2024

Input:

Ur. l. RS 724/2003, Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku, z dne 25.1.2006

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o vodenju evidence o upravnem postopkuZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju evidence o upravnem postopku
0272/2006
25. 1. 2006
1. člen
S tem pravilnikom se ureja evidentiranje, izkazovanje in posredovanje podatkov ter način in roki za pošiljanje poročil, na podlagi katerih se spremlja izvrševanje zakona o splošnem upravnem postopku.
Vlada, upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil vodijo evidenco o reševanju upravnih zadev na način, ki jim omogoča spremljanje, izkazovanje ter posredovanje podatkov po tem pravilniku.
2. člen
O reševanju upravnih zadev v upravnem postopku na prvi stopnji se vodijo evidence, ki zagotavljajo podatke o številu: vloženih zahtev, postopkih, uvedenih na zahtevo stranke; upravnih postopkov po uradni dolžnosti; upravnih zadev, glede na vrsto in zahtevnost postopka (skrajšani ugotovitveni postopek in posebni ugotovitveni postopek (S, P1, P2,)); nerešenih upravnih zadev, prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja; upravnih zadev, vrnjenih v ponovni postopek z odločbo organa druge stopnje, upravnega sodišča ali ustavnega sodišča; upravnih zadev, začetih v tekočem poročevalnem obdobju; vseh upravnih zadev v tekočem poročevalnem obdobju; odstopljenih in združenih zadev; zavrženih zahtev; ustavljenih upravnih postopkov; zavrnjenih zahtev; ugodenih zahtev; upravnih zadev, rešenih v zakonitem roku; upravnih zadev, rešenih po prekoračitvi zakonitega roka; rešenih upravnih zadev v tekočem poročevalnem obdobju; nerešenih upravnih zadev na koncu poročevalnega obdobja; nerešenih ali neodstopljenih pritožb na odločitev o upravni zadevi, prenesenih iz preteklega poročevalnega obdobja; prejetih pritožb na odločitev o upravni zadevi v tekočem poročevalnem obdobju; vseh pritožb na odločitev o upravni zadevi v tekočem poročevalnem obdobju; zavrženih pritožb na prvi stopnji; nadomeščenih odločb z odločbo organa prve stopnje; rešenih pritožb na odločitev o upravni zadevi na prvi stopnji v tekočem poročevalnem obdobju; odstopljenih pritožb na odločitev o upravni zadevi v reševanje organu druge stopnje v tekočem poročevalnem obdobju; nerešenih ali neodstopljenih pritožb na odločitev o upravni zadevi na koncu tekočega poročevalnega obdobja; nerešenih upravnih izvršb oziroma izvršb za nedenarne obveznosti in vlog za prisilitev, prenesenih iz