Danes je 19.9.2020

Input:

Uspešna priprava in oddaja premoženjske bilance

24.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kako ugotovimo ali smo zavezanec za oddajo premoženjske bilance?

Zavezanci za oddajo premoženjskih bilanc so proračunski uporabniki, ki so vpisani v register proračunskih uporabnikov. Ta register vodi Uprava RS za javna plačila. Register je javno dostopen in vsak subjekt lahko sam zase preveri ali je zavezanec. Spletni iskalnik ponuja več možnosti iskanja, in sicer ali po šifri PU, matični številki, nazivu.

Predlagamo, da se register proračunskih uporabnikov uporabi tudi za namen določanja pravilne šifre proračunskega uporabnika nasprotnega partnerja, saj se pobot izvaja preko tega atributa. Zato predlagamo, da se konec leta šifrant poslovnih partnerjev osveži tudi z registrom proračunskih uporabnikov.

Ali se davščine in prispevki vključujejo v pobot?

Obvezne dajatve se skladno s Pravilnikom EKN izkazujejo na kontih skupin 17 (terjatve) ali 23 (obveznosti). Obvezne dajatve ne sodijo v pobot, edine izjeme znotraj tega so:

- nadomestila refundacij bolniških nadomestil (tj. v pobot gredo refundacije, kjer so zahtevki do ZZZS oddani do 15.1.2020),

- nadomestila invalidnin do ZPIZ,

- RTV prispevek in

- kvote invalidov (kjer se podatki obvezno pridobivajo iz spletne aplikacije SVZI.NET kot to določa 8. člen Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Uradni list RS, št. 21/14).

Katere kratkoročne terjatve sodijo na konte skupine 14 in katere kratkoročne obveznosti sodijo na konte skupine 24 ter ali takšna členitev velja le za premoženjsko bilanco ali tudi za bilanco stanja?

Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta iz prejšnjega odstavka.

Primeri uporabe kontov skupine 14 in 24 veljajo za vodenje poslovnih knjig tekom poslovnega leta, posledično to pravilo velja tudi za bilanco stanja in premoženjsko bilanco.

Ali se v PB dolgoročne terjatve in obveznosti prenašajo na kratkoročne terjatve in obveznosti?

V premoženjski bilanci se dolgoročne terjatve ali obveznosti, ki zapadejo v naslednjem koledarskem letu NE prenašajo na kratkoročne terjatve ali obveznosti. Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance