Danes je 23.4.2024

Input:

Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

1.4.2 Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

NOVELA ZDR-1D:

28. člen ZDR-1D

V IV. poglavju se naslov 2. oddelka spremeni tako, da se glasi: »2. Varstvo delavcev zaradi nosečnosti, starševstva in oskrbe«.

Komentar

Sprememba naslova poglavja se nanaša na razširitev varstva, ki velja tudi za delavce oskrbovalce.

PREJ:

2. VARSTVO DELAVCEV ZARADI NOSEČNOSTI IN STARŠEVSTVA

NOVELA ZDR-1D:

29. člen ZDR-1D

182. člen se spremeni tako, da se glasi:

»182. člen

(splošno)

(1) Delavci imajo zaradi nosečnosti, starševstva in oskrbe pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju.

(2) V primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva zaradi nosečnosti, starševstva in oskrbe po tem zakonu, je dokazno breme na strani delodajalca.

(3) Delodajalec mora delavcem omogočiti lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

(4) Kot oskrba se v skladu s tem zakonom šteje delo s krajšim delovnim časom na podlagi 65.a člena tega zakona ali odsotnost z dela zaradi oskrbovalskega dopusta zaradi potreb po znatnejši negi iz zdravstvenih razlogov družinskega člana iz prve, druge ali tretje alineje drugega odstavka 26. člena tega zakona ali osebe, s katero delavec živi v istem gospodinjstvu, kadar ni upravičen do odsotnosti z dela v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.«.

Komentar

Gre za redakcijsko spremembo, saj je dodana opredelitev pojma oskrbe, ki vključuje delo s krajšim delovnim časom ali odsotnost z dela zaradi oskrbovalskega dopusta zaradi potreb po znatnejši negi iz zdravstvenih razlogov družinskega člana iz prve, druge ali tretje alineje drugega odstavka 26. člena tega zakona ali osebe, s katero delavec živi v skupnem gospodinjstvu, kadar ni upravičen do odsotnosti z dela v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju. V tem členu je torej opredeljen pojem »oskrbe«.

PREJ:

182. člen
(splošno)

(1) Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju.

(2) V primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva zaradi nosečnosti in starševstva po tem zakonu, je dokazno breme na strani delodajalca.

(3) Delodajalec mora delavcem omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti.

Gre za splošno določbo v zvezi z varstvom delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, ki je konkretizirana z več določbami v tem poglavju, pa tudi v drugih poglavjih zakona (v splošnih določbah – četrti odstavek 6. člena o prepovedi diskriminacije in povračilnih ukrepov, v poglavju o sklepanju pogodbe o zaposlitvi – 28. člen, v poglavju o posebnem varstvu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – 115. člen, v poglavju o delovnem času – tretji odstavek 148. člena, v poglavju o letnem dopustu – četrti odstavek 159. člena, četrti odstavek 162. člena, drugi odstavek 163. člena, v poglavju o opravljanju dela v tujini – prvi odstavek 208. člena). Delavke – nosečnice, delavke – doječe matere ter delavke in delavci – starši sodijo v posebej varovano kategorijo delavcev, podobno, kot to velja za starejše delavce, delavce pod 18 letom, invalide in druge kategorije delavcev, ki so zaradi svojih lastnosti oziroma okoliščin potrebne posebnega varstva.

V drugem odstavku je določeno t. i. obrnjeno dokazno breme,