Danes je 20.4.2024

Input:

Vključitev občin v sistem enotnega zakladniškega računa države

29.6.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

4.2.3.7 Vključitev občin v sistem enotnega zakladniškega računa države

Gordana Gliha

Sistemi enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju EZR) so se ob reformi plačilnega prometa (29. junija 2002) vzpostavili na ravni države in na ravni vsake občine. V sisteme EZR so s svojimi računi vključeni vsi neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov skladno z Odredbo o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02). Gre za sistem podračunov in knjigovodskih računov proračunskih uporabnikov.

EZR države oziroma občine ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov, ki so vključeni v sistem EZR države oziroma občine. EZR države oziroma občine vodi Banka Slovenije. Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov pa imajo s statusno pravnega, obligacijskega, davčnega, računovodskega vidika in vidika predpisov o izvrši in zavarovanju enak status kot transakcijskim računi.

Podračune EZR vodi Uprava RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Na spletnem portalu UJPnet lahko vsi proračunski uporabniki spremljajo stanje svojega podračuna, prevzemajo izpiske plačilnega promete, potrjujejo IOP obrazce vezano na dobroimetje na podračunu, pregledajo obračune obresti na stanje podračunov, oddajajo plačilna navodila, in podobno.

V sistem EZR države se lahko vključijo tudi občine. Navedeno se prične na predlog župana, ki poda pobudo za vključitev v sistem EZR države. Župan v tem primeru na Ministrstvo za finance – direktorat za zakladništvo posreduje pisno vlogo/dopis za ukinitev EZR občine. Vloga je naslovljena tudi na Banko Slovenije kot predlog za prekinitev Pogodbe o vodenju EZR občine. Datum vstopa v sistem EZR države in posledično datum zaprtja EZR občine Ministrstvo za finance oz. Upravljavec sredstev sistema EZR države uskladi s Finančno upravo Republike Slovenije (zaradi izdanih odločb vezanih na vplačevanje obveznih dajatev -npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), UJP, občino in Banko Slovenije. Po uskladitvi datuma minister, pristojen za finance, izda sklep o vključitvi občine in vseh njenih proračunskih uporabnikov v sistem EZR države.

Občina predloži na UJP tudi obrazec Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije za del poslovnega subjekta (dostopen na spletnem naslovu https://spot.gov.si/sl/vpis-drugih-poslovnih-subjektov/), z namenom, da bo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po zaprtju sistema EZR občine Upravljavca sredstev sistema EZR občine, kot del občinske uprave (poslovna enota), izbrisala iz Poslovnega registra Slovenije. UJP pošlje na BS soglasje za prenehanje Pogodbe o