Danes je 17.4.2024

Input:

Vodenje poslovnih knjig društev

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.6.8.1 Vodenje poslovnih knjig društev

Katja Rakar

Kristinka Vuković

Društvo vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavitev letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Če v skladu s SRS 33 ne izkazuje podatkov, potrebnih za sestavitev računovodskih izkazov, v poslovnih knjigah, jih zagotovi z letnim popisom.

Vodenje poslovnih knjig po načelu dvostavnega knjigovodstva

Poslovne knjige društev, ki se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, so prirejene za njihove potrebe (ravnajo se po njim prilagojenih kontnih načrtih). Vodenje poslovnih knjig po načelu dvostavnega knjigovodstva velja za vsa društva, ki ne izpolnjujejo pogojev za vodenje enostavnega knjigovodstva ali zgolj blagajniškega dnevnika.


Društvo, ki vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva, zagotovi v njih najmanj konte, ki so potrebni za letno izkazovanje premoženjsko-finančnega poslovanja v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Konte določi na podlagi predpisanega