Danes je 25.7.2024

Input:

Vprašanja naročnikov o razmejitvi poslovanja na pridobitno in nepridobitno dejavnost za poslovno leto 2011

5.5.2014, Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

3.1.1 Vprašanja naročnikov o razmejitvi poslovanja na pridobitno in nepridobitno dejavnost za poslovno leto 2011


Zavod za izobraževanje v cestnem podjetju je ustanovljen z namenom, da poučuje voznike o varni vožnji. Vse storitve, ki so povezane s programom varne vožnje in poučevanja varne vožnje zaračunajo na podlagi pogodbe Javni agenciji za varnost prometa. Zanima me ali to spada med pridobitno ali nepridobitno dejavnost?

Odgovor:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 9. členu predvideva oprostitev plačila davka za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti (primeroma zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat), če izpolnjuje pogoj, da je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

Navedena oprostitev pa velja le za dejavnosti, ki se štejejo za nepridobitne, saj ne glede na pravno obliko zavezanec plača davek po ZDDPO-2 iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti. S strani Ministrstva za finance je bila podrobnejša opredelitev pridobitne oziroma nepridobitne dejavnosti podana v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS št. 109/2007, 68/2009, v nadaljevanju Pravilnik).

Pravilnik v 3. členu primeroma navaja, kaj se šteje za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezanca, ki se izvzamejo iz davčne osnove po 27. členu ZDDPO-2, in sicer so to:

  • donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe;

  • članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine, primeroma, da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom ali njihovim povezanim osebam;

  • volila in dediščine;

  • prihodki iz davkov in dajatev