Danes je 17.4.2024

Input:

Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2020

16.3.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 23 minut

Pojasnilo državnega organa številka 0100-69/2020/12 navajamo v celoti:

 

Spoštovani,

  skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep torej velja do vključno 30. junija 2020, od 1. julija 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS).

 

ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

 

V nadaljevanju podajamo pojasnila oziroma usmeritve glede izplačila redne delovne uspešnosti ob upoštevanju veljavnih določb:

 

  1. Določitev odstotka letnih sredstev za osnovne plače

ZSPJS v 22. členu določa, da skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev se za vsako leto za javne uslužbence določi s KPJS.

KPJS v 27. členu določa, da skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2008 znaša 2% letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se za vsako naslednje leto določi z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor najkasneje do 1. septembra. V primeru, da skupen obseg sredstev do tega roka ni določen, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.

Letni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev pri posameznem uporabniku proračuna, se mora zagotoviti v enakem odstotku, kot je dogovorjeno v skladu s prejšnjim odstavkom.

Iz zgoraj navedenih določb izhaja, da je KPJS za leto 2008 določila skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače. Ker se za nadaljnja leta skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti ni določal, tudi v letu 2020, ko se redna delovna uspešnost prične ponovno izplačevati, skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša enak odstotek, kot je bil določen za leto 2008. Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da se bo za leto 2020 za redno delovno uspešnost namenilo 2% sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev (za obdobje od julija 2020 do decembra 2020), saj se redna delovna uspešnost sprosti s 1.7.2020. Pri tem pa še pojasnjujemo, da celoten obseg teh sredstev ne bo izplačan v letu 2020, saj se redna delovna uspešnost lahko izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno, npr. v primeru trimesečnega izplačila se bo za prvo trimesečno obdobje (julij, avgust, september) izplačala v letu 2020 (v novembru), za drugo trimesečno obdobje (oktober, november, december) pa v letu 2021 (v februarju).

  1. Določitev mase letnih sredstev za osnovne plače

Skladno s prvim odstavkom 28. člena KPJS se pri posameznem proračunskem uporabniku obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti, v skladu s 27. členom te kolektivne pogodbe, določi na podlagi osnovnih plač javnih uslužbencev, določenih v skladu s pogodbami o zaposlitvi. Pri tem se upošteva podatke o osnovnih plačah za posamezne mesece. Na tej podlagi uporabnik proračuna določi obseg sredstev za posamezno obdobje ocenjevanja. Če se delitev sredstev opravi na ravni organizacijske enote, se določi obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti na enak način tudi za posamezno organizacijsko enoto.

Obseg sredstev se pri uporabniku proračuna določi kot skupen seštevek osnovnih plač javnih uslužbencev, določenih v pogodbi o zaposlitvi. Za določitev obsega sredstev se upošteva vrednost plačnega razreda plačne lestvice, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. V primeru, da javni uslužbenec še ne prejema plače za plačni razred, v katerega je uvrščen (npr. zaradi zamika izplačila napredovanj) se pri določitvi obsega sredstev upošteva vrednost plačnega razreda, za katerega javni uslužbenec prejema plačo.

Uporabnik proračuna določi obseg sredstev za posamezno obdobje ocenjevanja. Obseg sredstev se torej določi posebej za vsako obdobje ocenjevanja. V primeru trimesečnega obdobja ocenjevanja se obseg sredstev določi za obdobje teh treh mesecev, ki so zajeti v ocenjevalno obdobje. Pri določitvi obsega sredstev se upošteva podatke o osnovnih