Danes je 24.6.2024

Input:

Zadolževanje pri Upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države

29.6.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

4.7.6.1 Zadolževanje pri Upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države

Gordana Gliha

Z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa države upravlja Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: v nadaljevanju EZR) države prek zakladniškega podračuna, ki je eden izmed podračunov EZR države, v skladu z načeli varnosti, likvidnosti in donosnosti. Upravljavec sredstev sistema EZR države se v skladu z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, registrira pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP) s svojo matično številko kot del ministrstva, pristojnega za finance.

Upravljavec sredstev sistema EZR države od proračunskih uporabnikov prejema vloge, ki jih ti nalagajo iz prostih denarnih sredstev na svojem podračunu. Upravljavec sredstev sistema EZR države pa proračunskim uporabnikom, vključenim v sistem EZRD, omogoča likvidnostno, kratkoročno in dolgoročno zadolževanje. Če po konsolidaciji prostih denarnih sredstev znotraj sistema EZRD ostajajo presežki denarnih sredstev, jih Upravljavec sredstev sistema EZR države nalaga izven sistema EZR države. V primeru, kratkotrajnih likvidnostnih primanjkljajev znotraj sistema, upravljavec EZRD te primanjkljaje financira z najemanjem likvidnostnih kreditov pri poslovnih bankah oziroma hranilnicah.

V zakonodajnem postopku je predlog sprememb in dopolnitev Zakona o javnih financah, ki zajema tudi vsebino tega sestavka. O sprejetem ZJF-I tukaj.

Posojilo prejeto s strani Upravljavca sredstev sistema EZR države predstavlja zadolževanje proračunskega uporabnika pri Upravljavcu sredstev sistema EZR države. Posel predstavlja prenos denarnih sredstev z zakladniškega podračuna države na podračun proračunskega uporabnika z namenom financiranja njegovega primanjkljaja denarnih sredstev, pri čemer se proračunski uporabnik, ki se zadolži pri Upravljavcu sredstev sistema EZR države zavezuje, da bo po določenem času vrnil enak znesek denarnih sredstev, povečan za dogovorjene obresti. Do posojil