Danes je 21.2.2024

Input:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

27.11.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

4.1.17 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu RS, št. 114/23 z dne 15. 11. 2023 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1D (novela), ki je začel veljati 16. 11. 2023, razen:

– spremenjenega 31. člena ZDR-1, ki se uporablja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po uveljavitvi ZDR-1D;

– spremenjenega 113. člena ZDR-1, ki se začne uporabljati 12 mesecev po uveljavitvi ZDR-1D;

– novega 141.a člena ZDR-1, ki se začne uporabljati za pogodbena razmerja med pogodbenikom, katerega neposredni podizvajalec je delodajalec, ter delodajalcem, ki mu je bil s pogodbo v izvajanje oddan del storitve ali celotna storitev, za izvedbo katere je glavni izvajalec sklenil pogodbo z naročnikom storitve, sklenjena po uveljavitvi tega zakona.

Razlogi za spremembe in dopolnitve ZDR-1

Spremembe in dopolnitve ZDR-1 so potrebne zaradi implementacije Direktive EU 2019/1152 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji, Direktive EU 2019/1158 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev v delu, ki se nanaša na izvajanje delovnopravnih pravic in obveznosti in zaradi odprave neskladja s pravom EU zaradi nepravilnega prenosa nekaterih drugih direktiv.

Pomembnejše novosti, ki jih prinaša ZDR-1D

V poglavju II. »POGODBA O ZAPOSLITVI« se spreminjano oziroma dopolnjujejo naslednji členi:

17. člen (pisnost pogodbe o zaposlitvi) – 2. člen novele

Novost je v tem, da naj bi delavcu izročena pisna pogodba o zaposlitvi vsebovala z ZDR-1 določenimi sestavinami (sestavine pogodbe o zaposlitvi določa 31. člen ZDR-1).

31. člen (sestavine pogodbe o zaposlitvi) – 3. člen novele

Po novem mora pogodba o zaposlitvi obvezno vsebovati tudi določilo o plačilu dodatkov in drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače ter določilo o usposabljanju, ki ga zagotovi delodajalec, pri čemer se glede teh vsebin stranki pogodbe o zaposlitvi lahko sklicujeta na zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca.

Dopolnitev 31. člena ZDR-1 se uporablja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po uveljavitvi ZDR-1D, to je po 16. 11. 2023.

49. člen (na splošno ureja spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin) – 4. člen novele

Na podlagi dopolnjenega člena spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi po poteku šestih mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma po poteku poskusnega dela, ki traja dlje kot šest mesecev, predlaga delavec tudi zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela. V tem primeru mora delodajalec pisno utemeljiti svojo odločitev najkasneje v 30