Danes je 28.10.2021

Input:

Zaprosilo za definicijo za primerljivo delovno mesto

7.10.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa 1002-1444/2021/2 navajamo v celoti:

 "Spoštovani,

dne 26. 8. 2021 ste nam po e-pošti posredovali dopis z zaprosilom, da vam posredujemo definicijo primerljivega delovnega mesta (kaj se šteje za primerljivo delovno mesto) ter odgovor na vprašanje, kakšna je razlika med izrazoma istovrstno delovno mesto in sorodno delovno mesto.

V zvezi z navedenim vam v ministrstvu, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju posredujemo naslednje mnenje:

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih (drugi odstavek 1. člena zakona), pri čemer pa ne zakon, ne podzakonski akti izdani na podlagi zakona in ne kolektivne pogodbe, ki urejajo plače v javnem sektorju, ne določajo definicije primerljivega delovnega mesta. ZSPJS sicer v 12. členu v zvezi z orientacijskimi delovnimi mesti določa, da so to delovna mesta, ki omogočajo primerjavo v plačnih skupinah in med plačnimi skupinami, vendar pa tudi v tej zvezi zakon ne daje definicije primerljivega delovnega mesta. Veljavni normativni okvir, ki ureja sistem plač v javnem sektorju prav tako ne vključuje definicije istovrstnosti oziroma sorodnosti delovnih mest.

Pri odgovoru na vaše vprašanje bi si še najbolje lahko pomagali z opredelitvijo plačnih skupin (10. točka 2. člena in 7. člen ZSPJS) ter s tarifnimi razredi, ki izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest glede na zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost (8. člen ZSPJS). 

Ugotavljanje primerljivosti, istovrstnosti oziroma sorodnosti delovnih mest je v pristojnosti delodajalca (konkretnega proračunskega uporabnika), pri čemer pa je treba upoštevati dejstvo, da veljavni normativni okvir, ki ureja plačni sistem javnega sektorja določa plačne skupine, ki jih sestavljajo delovna mesta, značilna za konkretno dejavnost, prav tako pa določa tudi zahtevnost delovnih