Danes je 25.7.2024

Input:

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti) pri posrednih uporabnikih proračuna (javnih zavodih)

8.11.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.1.11.4 Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti) pri posrednih uporabnikih proračuna (javnih zavodih)

Polona Gostan, univ. dipl. ekon.

Delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) – ZSPJS v VI. poglavju pod točko c) in sicer v členih od 22. i do 22. k) ter v Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) - Uredba.

Delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti (v nadaljevanju DU TD) si lahko obračunajo in izplačajo tisti uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu (tržno dejavnostjo oz. TD) – med njimi javni zavodi.

Javni zavod mora za izplačilo DU TD izpolnjevati določene pogoje, in sicer mora:

1. opravljati storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe, oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne službe,

2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazovati izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade (razvidne v Izkazu prihodkov