Danes je 23.7.2024

Input:

Ur. l. RS 1921/2018, Pravilnik o licencah magistrov farmacije, z dne 23.6.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o licencah magistrov farmacije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence magistru farmacije in magistru farmacije specialistu (v nadaljnjem besedilu: magister farmacije).
2. člen
(1)  Za izvajanje postopkov po tem pravilniku je pristojna Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2)  V postopku podeljevanja, podaljšanja in odvzema licence se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
II. LICENCA
3. člen
(1)  Licenca se podeli v obliki odločbe za obdobje sedmih let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje). Licenčno obdobje začne teči z dnem izdaje odločbe o licenci.
(2)  Na zahtevo magistra farmacije zbornica izda licenčno listino.
(3)  Licenčna listina vsebuje naslednje podatke iz odločbe o licenci:
1.  naziv zbornice,
2.  ime in priimek magistra farmacije,
3.  številka in datum izdaje odločbe o licenci,
4.  navedbo, da je licenca izdana na podlagi zakona, ki ureja lekarniško dejavnost in tega pravilnika,
5.  navedbo, da se podeljuje, podaljšuje oziroma odvzame na podlagi odločbe o licenci, in
6.  podpis predsednika zbornice.
(4)  Strošek izdaje licenčne listine v soglasju z Ministrstvom za zdravje določi zbornica in ga krije magister farmacije.
III. PODELITEV LICENCE
4. člen
(1)  Pogoji za pridobitev licence magistra farmacije so:
-  ustrezna poklicna kvalifikacija,
-  opravljanje strokovnega dela v lekarniški dejavnosti,
-  predhodni ali hkratni vpis v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: register),
-  opravljeno do šestmesečno strokovno uvajanje v Republiki Sloveniji iz 73. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) pod nadzorom magistra farmacije, in
-  ni bil obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica, oziroma mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica.
(2)  Ustrezna poklicna kvalifikacija iz prve alineje prejšnjega odstavka je:
-  pridobljena diploma s področja farmacije fakultete v Republiki Sloveniji ali v bivši SFR Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s področja farmacije oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju strokovnega izpita, izdana na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, ter potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa; in
-  opravljen strokovni izpit v Republiki Sloveniji.
(3)  Ne glede na prejšnji odstavek mora magister farmacije, ki ima