Danes je 23.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2437/2018, Pravilnik o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji, z dne 21.7.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljeno s popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), določa:
-  pogoje, ki jih morajo izpolniti pravne ali fizične osebe za pridobitev pooblastila za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji, ter področje, obseg in način njihovega dela,
-  pogoje glede izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj, ki jih morajo izpolniti fizične osebe za pridobitev pooblastila za izvedenca varstva pred sevanji,
-  pogoje glede zaposlitve pooblaščenih izvedencev, akreditacije merskih metod, merilne in druge opreme, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev pooblastila za izvedenca varstva pred sevanji,
-  način in obseg rednega in izjemnega poročanja pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji ter
-  pogoje za osebe, ki izvajajo tehnične preglede virov sevanja.
2. člen
(izrazi)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
1.  Akreditacija je potrditev, ki jo izda Slovenska akreditacija ali druga akreditacijska služba, ki jo je priznala Slovenska akreditacija, s katero se