Danes je 24.6.2024

Input:

Ur. l. RS 623/2013, Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota, z dne 16.3.2013

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILA
o izvajanju obveznega večstranskega pobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1)  Ta pravila v skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) urejajo:
-  postopek prijave denarne obveznosti v sistem obveznega večstranskega pobota,
-  urnik obveznega večstranskega pobota,
-  način, popravo in preklic vnosa ter
-  obdelavo podatkov v sistemu.
(2)  Po postopku, določenem s temi pravili, se v informacijskem sistemu upravljavca obveznega večstranskega pobota obdelujejo prijave, preklici, izvzemi in popravki prijave.
2. člen
(opredelitev pojmov)
V teh pravilih se uporabljajo naslednji pojmi:
-  »AJPES« oziroma Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je v skladu s prvim odstavkom