Danes je 20.5.2024

Input:

Ur. l. RS 697/2021, Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva, z dne 11.3.2021

PRAVILNIK
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva
1. člen
(splošna določba)
(1)  Ta pravilnik določa merila, ki so podlaga za določitev višine delovne uspešnosti direktorjev in drugih zaposlenih v plačni skupini B (v nadaljnjem besedilu: direktorji) v javnih zdravstvenih zavodih in drugih osebah javnega prava s področja dela ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2)  Pri določanju višine redne delovne uspešnosti direktorja se upošteva poslovno poročilo zavoda in ovrednotijo merila, določena s tem pravilnikom.
2. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
-  poslovna uspešnost zavoda: do 35 %,
-  strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe: do 30 %,