Danes je 20.5.2024

Input:

Ur. l. RS 953/2018, Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov, z dne 12.6.2021

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikovZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov
1829/2021
12.06.2021
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: zdravniki), odobravanje specializacij, opravljanje specialističnega izpita, imenovanje izpitne komisije, način podelitve specialističnega naslova na podlagi dela in način priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini.
2. člen
(opredelitev specializacije)
(1)  Specializacija zdravnikov je oblika podiplomskega strokovnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje), ki je potrebna za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin na enem od področij medicine ali dentalne medicine.
(2)  Specialistično izobrazbo za posamezno vrsto specializacije se pridobi v postopku časovno določenega usposabljanja in z opravljenim specialističnim izpitom.
(3)  Vrste specializacij, organ, ki je program sprejel, datum sprejetja in trajanje specializacij zdravnikov so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, vrste specializacij, organ, ki je program sprejel, datum sprejetja in trajanje specializacij doktorjev dentalne medicine pa so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. PROGRAMI SPECIALIZACIJ
3. člen
(program specializacije)
(1)  Program posamezne specializacije določa:
-  obseg znanja in kompetence, ki jih zdravnik specializant (v nadaljnjem besedilu: specializant) obvlada ob zaključku specializacije,
-  vsebino in trajanje izvedbe posameznih delov specializacije (delo na oddelku, v ambulanti, operacijskih dvoranah, laboratoriju, na seminarjih, delavnicah, tečajih, raziskovalno delo in druge vsebine, postopke in pogoje, potrebne za opravljanje posameznih specializacij),
-  seznam obveznih izobraževanj, ki jih opravi specializant med opravljanjem specializacije,
-  načine sprotnega preverjanja znanja in izvedbe specialističnega izpita.
(2)  Programi specializacij, ki so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 tega pravilnika, se objavijo na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
III. POOBLAŠČENI IZVAJALCI IN SPECIALIZANTSKA DELOVNA MESTA
4. člen
(pooblaščeni izvajalci in specializantska delovna mesta)
(1)  Specializacija se opravlja na delovnih mestih za usposabljanje specializantov (v nadaljnjem besedilu: specializantska delovna mesta) pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki jih je na predlog zbornice minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, pooblastil za izvajanje specializacij (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni